ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗ

AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. 210 9850311- 210 9850313 ΦΑΞ. 210 9850827

Άλιμος : 23-5-2016
Αριθμ. Πρωτ. 1329

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΗ

1. ΦΟΡΕΑΣ- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Η Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία με την επωνυμία : «Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία » και το διακριτικό τίτλο : « ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε », που εδρεύει στον Άλιμο (Aριστοτέλους 25 και Αυξεντίου 12, 3ος όροφος, Τ.Κ 174 55, τηλ. 210 9850311 – 210 9850313, Fax: 210 9850827, e-mail : adipalae@gmail.com), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3463/2006, το ΠΔ 28/1980, την απόφαση του Υπ.Οικονομικών 35130/739/ 9-8-2010, την ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 27319/2002 (ΦΕΚ 945/ Β / 24-7-2002) και την απόφαση του ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε κατά την υπ΄αριθμ. 51 συνεδρίασή του στις 20-5-2016, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Παροχή υπηρεσιών Λογιστή – Λογιστική και Φοροτεχνική Υποστήριξη της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ : Απευθείας Ανάθεση.

4.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η χαμηλότερη τιμή και η αξιολόγηση της εμπειρίας και των λοιπών προσόντων.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ 61.00.06 με τίτλο : «Αμοιβές λογιστών» του προϋπολογισμού της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε του έτους 2016.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 1-6-2016 έως 31-12-2016.

7. Ημερομηνία υποβολής προσφορών : έως και 30-5-2016 ώρα 16.00΄

8. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έδρα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που κατέχουν πτυχίο Λογιστή Α΄τάξεως. Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν δεκαετή τουλάχιστον επαγγελματική ενασχόληση σχετική με το αντικείμενο για το οποίο υποβάλλουν προσφορά.
Δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία.
3. Όσοι τελούν σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

10. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Α΄τάξεως.
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο (2) όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Οικονομική προσφορά.
4. Υπεύθυνη δήλωση (παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986), στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί ή αποκλεισθεί για όσα αδικήματα αναφέρονται στην παράγραφο 9 της παρούσας και ότι συμφωνεί ανεπιφύλακτα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του για αποζημίωση στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή αναβάλλει ή ακυρώσει ή υπαναχωρήσει από τη διαδικασία ανάθεσης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Α΄μέρος : Λογιστική Υποστήριξη

Η παροχή υπηρεσιών λογιστή – φοροτεχνικού στην έδρα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. Ο ελάχιστος χρόνος παρουσίας του λογιστή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας δεν μπορεί να είναι λιγότερος από τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα ( Δευτέρα- Τετάρτη- Παρασκευή) και από τρεις ώρες ανά ημέρα, ευθυνόμενος για τη σύννομη τήρηση των λογιστικών βιβλίων της εταιρείας, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται περί συνυπευθυνότητας των λογιστών- φοροτεχνικών στις διατάξεις του Ν. 3842/ 2010.
Η πλήρης και σύννομη εφαρμογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου Π.Δ 1123/1980
Η σύννομη σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων, τήρηση όλων των προβλεπομένων βιβλίων και στοιχείων.
Η μηνιαία και ετήσια εκκαθάριση του ΦΠΑ καθώς και η εκκαθάριση κάθε άλλου έμμεσου φόρου σχετικού με τη λειτουργία της εταιρείας.
Η μηνιαία εκτύπωση όλων των θεωρημένων ημερολογίων, ισοζυγίων και καθολικών της εταιρείας. Η ενημέρωση του βιβλίου απογραφών Ισολογισμών και η τήρηση μητρώου παγίων για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.
Το κλείσιμο του ετήσιου ισολογισμού και η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, όπως προβλέπει ο Κ.Β.Σ για τις ανώνυμες εταιρείες.
Η σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και γενικά κάθε άλλη δήλωση που προβλέπεται από τη φορολογία νομικών προσώπων.
Η σύνταξη και υποβολή των ετήσιων συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών και προμηθευτών και του ισοζυγίου λογαριασμών σύμφωνα με το άρθρο 20 ΚΒΣ.
Η υποβολή στατιστικών, οικονομικών (τριμηνιαίων, μηνιαίων, ετησίων) στοιχείων βάσει της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και των υπ΄αριθμ. 74712/2010, 74713/2010 αποφάσεων του Υπουργού Εσωτερικών και του υπ΄αριθμ.πρωτ.17007/16-5-2016 εγγράφου της Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών Πόρων ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Εποπτεία και έλεγχος όλων των δικαιολογητικών που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση χρηματικού εντάλματος.
Υποβολή χρηματικών ενταλμάτων στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπου απαιτείται.
Συνεργασία με ορκωτούς λογιστές για την ολοκλήρωση του ετήσιου ελέγχου χρήσης.
Εκπροσώπηση της εταιρείας σε όλους του ελεγκτικούς μηχανισμούς που αφορούν λογιστική διαχείριση.
Συνεργασία με το Δ.Σ, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο – Αντιπρόεδρο για την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων της πορείας της εταιρείας.
Παρακολούθηση διαδικασιών της ανώνυμης εταιρείας ( Γ.Σ, ΓΕΜΗ, κλπ).
Παρακολούθηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και η τήρηση των προβλεπόμενων καταστάσεων – βεβαιώσεων για τα επιχορηγούμενα προγράμματα στα οποία συμμετέχει η εταιρεία.

Β΄Μέρος : Εργατικά – Ασφαλιστικά

Η υποβολή στην Επιθεώρηση Εργασίας των προβλεπόμενων πινάκων ωρών εργασίας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την εκάστοτε εργατική νομοθεσία.
Η διμηνιαία σύνταξη της δήλωσης απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών, η ετήσια οριστική δήλωση των αμοιβών του προσωπικού καθώς και η έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων ετήσιου εισοδήματος για όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση.
Η έκδοση μισθοδοσίας σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν. 4024/2011.
Η έκδοση και η κατάθεση Α.Π.Δ.
Η σύνταξη και κατάθεση αναγγελιών προσλήψεων – λύση συμβάσεων.
Η συνεργασία με τους ελεγκτές του ΙΚΑ και του ΟΑΕΔ.
Γ΄Μέρος : Προϋπολογισμός – Απολογισμός – Λοιπά θέματα

Η συνεργασία με τη Διοίκηση της εταιρείας και η υποβοήθησή της στη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού.
Η παρουσία του λογιστή σε κρίσιμα Δ.Σ
Η υποβοήθηση του Δ.Σ για την είσπραξη τυχόν επιχορηγήσεων και για την υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης της εταιρείας.
12. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας και στην ιστοσελίδα της.

13. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:
1. Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” προς ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
2. Ο τίτλος ”ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ.
3. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail).
4. Όλα τα δικαιολογητικά – υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
14. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η συνολική καθαρή τιμή (πλέον Φ.Π.Α ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
2. Η αξιολόγηση των προσφορών και ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών- αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών- προμηθειών της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
3. Η κατακύρωση των υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως, μετά από την σχετική εισήγηση της προαναφερόμενης Επιτροπής.
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται άμεσα μετά την κοινοποίηση της απόφασης. ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Νομιμοποιητικά έγγραφα
Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Comments are now closed for this article.