ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2013,2014 ΚΑΙ 2015 ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. 210 9850311- 210 9850313 ΦΑΞ. 210 9850827

Άλιμος : 23-5-2016
Αριθμ. Πρωτ. 1328

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2013,2014 ΚΑΙ 2015 ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

1. ΦΟΡΕΑΣ- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Η Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία με την επωνυμία : «Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία » και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε », που εδρεύει στον Άλιμο (Aριστοτέλους 25 και Αυξεντίου 12, 3ος όροφος, Τ.Κ 174 55, τηλ. 210 9850311 – 210 9850313, Fax: 210 9850827, e-mail : adipalae@gmail.com), έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ν. 3463/2006, το ΠΔ 28/1980, την απόφαση του Υπ.Οικονομικών 35130/739/ 9-8-2010, την ΚΥΑ υπ΄αριθμ. 27319/2002 (ΦΕΚ 945/ Β / 24-7-2002) και την απόφαση του ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε κατά την υπ΄αριθμ. 51 συνεδρίασή του στις 20-5-2016, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

2. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Υπηρεσία προσαρμογής των Οικονομικών καταστάσεων και των βιβλίων των χρήσεων 2013, 2014 και 2015 της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ : Απευθείας Ανάθεση.

4.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Η χαμηλότερη τιμή και η αξιολόγηση της εμπειρίας και των λοιπών προσόντων.

5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : Από ιδίους πόρους από τον ΚΑΕ 61.00.04 με τίτλο : «Αμοιβές ελεγκτών» του προϋπολογισμού της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε του έτους 2016.

6. Ημερομηνία υποβολής προσφορών : έως και 30-5-2016 ώρα 16.00΄

7. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Έδρα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που κατέχουν πτυχίο Ορκωτού Ελεγκτή.

Δεν γίνονται δεκτοί:

1. Όσοι απώλεσαν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς με απόφαση άλλης Δημόσιας Υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.
2. Όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία.
3. Όσοι τελούν σε κατάσταση πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ορκωτού Ελεγκτή.
2. Οικονομική προσφορά.

10. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

– Η παροχή υπηρεσίας προσαρμογής των Οικονομικών καταστάσεων και των βιβλίων των χρήσεων 2013, 2014 και 2015 της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν.4308/2014
– Τήρηση των διατάξεων του ν. 4308/2014 και της κωδικοποιημένης Οδηγίας 2013/34 της ΕΕ
– Προσαρμογή με εγγραφές ισοζυγίου της 31-12-2013, προκειμένου να γίνει προσαρμογή του ισολογισμού από τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα του ΕΛΓΣ σε ισολογισμό με τα νέα ΕΛΠ.
– Προσαρμογή με εγγραφές ισοζυγίου της 31-12-2014, προκειμένου να γίνει προσαρμογή τόσο του ισολογισμού όσο και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2014 από τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα του ΕΛΓΣ σε ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως 2014 με τα νέα ΕΛΠ.
– Προσαρμογή με εγγραφές ισοζυγίου της 31-12-2015, προκειμένου να γίνει προσαρμογή τόσο του ισολογισμού όσο και των αποτελεσμάτων χρήσεως 2015 από τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα του ΕΛΓΣ σε ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσεως 2015 με τα νέα ΕΛΠ
– Δημιουργία ημερολογίων εγγραφών προσαρμογής στις 31-12-2013, 31-12-2014 και 31-12-2015
– Δημιουργία ισοζυγίων των ισολογισμών κατά τα νέα ΕΛΠ.
– Δημιουργία δύο (2) μητρώων παγίων ένα κατά τα φορολογικά πρότυπα και ένα κατά τα νέα ΕΛΠ.
– Προσαρμογή λογαριασμών : των εξόδων εγκατάστασης, των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων πελατών με πρόβλεψη απομείωσης, των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού, των πινάκων διαθέσεως αποτελεσμάτων, της σύνταξης νέου πίνακα με ονομασία : κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων

11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της εταιρείας και στην ιστοσελίδα της.

12. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι προσφορές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα και επ’ αυτών υποχρεωτικά αναγράφονται τα παρακάτω:
1. Η λέξη “ΠΡΟΣΦΟΡΑ” προς ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
2. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, e-mail).
3. Όλα τα δικαιολογητικά – υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται ανωτέρω.
13. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Η συνολική καθαρή τιμή (πλέον Φ.Π.Α ) θα λαμβάνεται υπόψη για την σύγκριση των προσφορών.
2. Η αξιολόγηση των προσφορών και ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών θα γίνει από την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών- αξιολόγησης διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών- προμηθειών της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
3. Η κατακύρωση των υπηρεσιών στον Ανάδοχο θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως, μετά από την σχετική εισήγηση της προαναφερόμενης Επιτροπής.
4. Ο υποψήφιος ανάδοχος καλείται άμεσα μετά την κοινοποίηση της απόφασης. ανάθεσης, να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας
Νομιμοποιητικά έγγραφα
Επικυρωμένο καταστατικό του νομικού προσώπου ή αντίστοιχο ΦΕΚ (για νομικά πρόσωπα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Comments are now closed for this article.