ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55
ΤΗΛ: 210 – 9850311, 210 – 9850313 FAX: 210 – 9850827
Άλιμος, 4-5-2017
Aρ. Πρωτ. 1875

Προς την

Εταιρεία « ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης »
και το διακριτικό τίτλο : « ΤΟP VISION », που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Καρπάθου αρ. 84 με ΑΦΜ :095735038 ΔΟΥ Γ΄Πειραιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :
«Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» κ. Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, σύμφωνα με το άρθρο 120 ΠΑΡ.3 Ν.4412/2016 και έχοντας λάβει υπόψη :

α) Τις διατάξεις των άρθρων του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).
β) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ τ. Α΄αρ.φύλ. 147/ 8-8-2016),
γ) Τις διατάξεις του Π.Δ 80/2016
δ) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α.Ε με αριθμό 62.07.03 και τίτλο : αναβάθμιση ηλεκτρονικών εφημερίδων του προϋπολογισμού εξόδων της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε του έτους 2017, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού.
ε) Την απόφαση του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε με αριθμό 63/ 27-4-2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η αναγκαιότητα της αναβάθμισης και η δέσμευση της πίστωσης.
στ) Την από Απριλίου 2017 έκθεση–μελέτη για τις τεχνικές προδιαγραφές της αναβάθμισης των ηλεκτρονικών εφημερίδων- πινακίδων, που υπογράφεται από τον Κωνσταντίνο Κουρτέλη υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου (Κλάδου Τεχνιτών- Ηλεκτρονικών).

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικής προσφοράς και καλεί την Εταιρεία « ΤΟΠ ΒΙΖΙΟΝ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης » και το διακριτικό τίτλο : « ΤΟP VISION », που εδρεύει στον Πειραιά Αττικής, οδός Καρπάθου αρ. 84 με ΑΦΜ :095735038 ΔΟΥ Γ΄Πειραιά να υποβάλλει μέχρι την Πέμπτη 11-5-2017 προσφορά για την αναβάθμιση των τριών (3) ηλεκτρονικών πινακίδων, που περιγράφονται καθ΄είδος και ενδεικτικό προϋπολογισμό στην από Απριλίου 2017 τεχνική έκθεση. Ειδικότερα :

Η προμήθεια αφορά την αναβάθμιση των υπαρχουσών ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ), οι οποίες βρίσκονται:
α) Η πρώτη επί της οδού Θουκυδίδου στην κεντρική πλατεία (ύψος Παιδικής Χαράς) στον Άλιμο, β) Η δεύτερη επί της Λ.Αλίμου ( ύψος πρώην ΙΚΑ) στον Άλιμο, γ) Η τρίτη επί των οδών Ιωνίας και Ησιόδου στον Άλιμο.

Η κάθε υφιστάμενη από τις τρεις πινακίδες, που θα λάβει την απαραίτητη αναβάθμιση, θα πρέπει να πληρεί τα κάτωθι :
Η εξωτερική διάσταση της πινακίδας θα μεγαλώσει τουλάχιστον κατά 77×51,2cm, δηλαδή η νέα πινακίδα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον Μήκος 266 εκ. x Ύψος 188 εκ. x Βάθος 17 εκ.
Το ηλεκτρονικό μέρος της υφιστάμενης πινακίδας θα μεγαλώσει τουλάχιστον κατά 77×51,2cm, δηλαδή η νέα πινακίδα θα πρέπει να έχει διάσταση τουλάχιστον 256x128cm
Το ηλεκτρονικό μέρος της υφιστάμενης πινακίδας θα μεγαλώσει τουλάχιστον κατά 48 x 32 pixels δηλαδή η νέα πινακίδα θα πρέπει να έχει ανάλυση τουλάχιστον 160 x 80 pixels.
Θα πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει, κείμενο αποτελούμενο τουλάχιστον από 13 γραμμές με 26 χαρακτήρες ανά γραμμή σε μήτρα χαρακτήρων 5×5 , δηλαδή στην υφιστάμενη πινακίδα θα αυξηθεί η απεικονιστική της ικανότητα, κατά 5 γραμμές και 8 χαρακτήρες ανά γραμμή σε μήτρα χαρακτήρων 5×5.
Ο χρόνος λειτουργικής ζωής LED θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος ή ίσος >=100.000 ώρες
Η χρωματική διαβάθμιση των led (Gray Scales) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη ή ίση με >=256.
Το ηλεκτρονικό μέρος θα πρέπει να είναι τύπου Full Matrix (ενιαίο).
Το κάθε pixel θα πρέπει να αποτελείται από ένα τουλάχιστον LED. Η τυχόν βλάβη σε ένα pixel δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα άλλα pixels ή τμήματα του πίνακα.
Το κάθε pixel θα πρέπει να έχει στατική οδήγηση.
Η απόσταση από pixel σε pixel θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από 16 mm.
Η χρωματική απόχρωση του κάθε led θα πρέπει να είναι κίτρινου χρώματος (χρώμα ήλεκτρου) με ονομαστικό μήκος κύματος 590nm.
Η φωτεινότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6250 Cd / m^2 – 1600 mcd/Pixel και με γωνία 700 μοίρες τουλάχιστον (oval-led).
Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζει στατικά μηνύματα, μηνύματα αναλαμπής ή μηνύματα πολλαπλών εικόνων (AVI και BMP Up to 4Gb).
Θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει ένα μήνυμα που αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασμό αλφαριθμητικών γραμματοσειρών, σημείων στίξης και γραφικών πλήρους οθόνης.
Η πρόσβαση στην οθόνη και στα άλλα εσωτερικά τμήματα του ηλεκτρονικού μέρους πινακίδας θα πρέπει να γίνεται μέσω του εμπρόσθιου τμήματος της πινακίδας.
Κάθε pixel θα πρέπει να έχει σκιάδιο για την καλύτερη αναγνωσιμότητα του πίνακα (Polycarbonate Frame / module LEDs open to air).
Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι μικρότερη από < 535W
Η τάση λειτουργίας θα πρέπει να είναι 220VAC ±10% 50 Hz
Η απόσταση ανάγνωσης θα πρέπει να είναι έως 200μ ανάλογα με την γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί.
Η γωνία αναγνωσιμότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με >= 1200
Η θερμοκρασία λειτουργίας του ηλεκτρονικού μέρους της πινακίδας, θα πρέπει να κυμαίνεται από -20°C έως +70°C (Ατμοσφαιρική)
Η υγρασία λειτουργίας του ηλεκτρονικού μέρους της πινακίδας, θα πρέπει να κυμαίνεται από 0% έως 95% Μη συγκεντρωμένη
Μέσα στο κέλυφος του ηλεκτρονικού μέρους της πινακίδας, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αισθητήρας θερμοκρασίας , που θα αναλαμβάνει να ενεργοποιεί τους ανεμιστήρες εξαερισμού.
Η πινακίδα θα πρέπει να διαθέτει διάγνωση βλαβών σε επίπεδο pixel
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας δεν θα πρέπει να έχει κινούμενα μέρη ή μαγνητικά μέσα (σκληρός δίσκος)
Ο κεντρικός επεξεργαστής της πινακίδας θα πρέπει να διαθέτει αισθητήριο φωτός για να μετράει τον εξωτερικό φωτισμό σε 16 τουλάχιστον επίπεδα.
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματα για να αντισταθμίζει όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες φωτισμού, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός και του σκοταδιού την ένταση της οθόνης των μηνυμάτων
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένες τις ακόλουθες διεπαφές για την επικοινωνία των πινακίδων RS232 – RS485 , USB, Ethernet 10/100/1000 , WiFi, 2 Sim GSM-GPRS με GSM Modem.
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη έξοδο για ηχητικές αναγγελίες των μηνυμάτων που εμφανίζονται με ηχητική ένταση τουλάχιστον 12W
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο On Board Noise Level microphone
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να μπορεί να οδηγεί τουλάχιστον 10 ανεξάρτητες γραμμές πλακετών (Module) και 16 πλακέτες (Module) ανά γραμμή.
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύει και να αναπαράγει εικόνες και βίντεο τουλάχιστον 4Gb
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) εισόδους αισθητήρων θερμοκρασίας για μέτρηση εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.
Η πινακίδα θα πρέπει να διαθέτει περιβαλλοντικό controller καθώς και εξωτερικό Watchdog Timer
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί τουλάχιστον σε 3 επίπεδα ελέγχους λειτουργικής κατάστασης και να αναφέρονται τα αποτελέσματα στο χειριστή μέσω πρωτοκόλλου
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί ελέγχους ορθότητας μηνυμάτων
Η όλη διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από την υφιστάμενη Web Based εφαρμογή .
Το χρονικό διάστημα δωρεάν παροχής ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μέρη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με >=1έτος
Το χρονικό διάστημα δωρεάν υπηρεσιών συντήρησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με >=1 έτος
Η πινακίδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στον υφιστάμενο ιστό στήριξης.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, στην παραγωγή / εγκατάσταση / συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης το οποίο να έχει εκδοθεί τουλάχιστον οχτώ (08) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πινακίδα θα πρέπει να συνοδεύονται από CE
Η ηλεκτρολογική διασύνδεση του πίνακα θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή μέσω της υφιστάμενης παροχής.

Ενδεικτικά η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 14.880,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και αναλύεται ως κατωτέρω :

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η ως άνω εταιρεία πρέπει επίσης να προσκομίσει με την προσφορά της τα νομιμοποιητικά έγγραφα της (άρθρο 93 Ν.4412/2016), φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του νόμιμου διαχειριστή αυτής, προκειμένου να μην αποκλειστεί από τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

Παρακαλείται η ως άνω στην προσφορά της να αναγράφει : 1) ότι έχει ετοιμοπαράδοτο το υλικό και ότι υποχρεούται να το παραδώσει άμεσα, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται, 2) ότι η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ :(https://diavgeia.gov.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ: ( http: www.eprocurement.gov.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες η ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθύνεται στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισυνάπτεται η από Απριλίου 2017 μελέτη, που υπογράφεται από τον Κωνσταντίνο Κουρτέλη, υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου (Κλάδου Τεχνιτών- Ηλεκτρονικών).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η παρούσα τεχνική έκθεση – μελέτη αφορά στην αναβάθμιση των υπαρχουσών ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ), οι οποίες βρίσκονται:
α) Η πρώτη επί της οδού Θουκυδίδου στην κεντρική πλατεία (ύψος Παιδικής Χαράς) στον Άλιμο, β) Η δεύτερη επί της Λ.Αλίμου ( ύψος πρώην ΙΚΑ) στον Άλιμο, γ) Η τρίτη επί των οδών Ιωνίας και Ησιόδου στον Άλιμο.

Η κάθε υφιστάμενη από τις τρεις πινακίδες, που θα λάβει την απαραίτητη αναβάθμιση, θα πρέπει να πληρεί τα κάτωθι :
Η εξωτερική διάσταση της πινακίδας θα μεγαλώσει τουλάχιστον κατά 77×51,2cm, δηλαδή η νέα πινακίδα θα πρέπει να έχει τουλάχιστον Μήκος 266 εκ. x Ύψος 188 εκ. x Βάθος 17 εκ.
Το ηλεκτρονικό μέρος της υφιστάμενης πινακίδας θα μεγαλώσει τουλάχιστον κατά 77×51,2cm, δηλαδή η νέα πινακίδα θα πρέπει να έχει διάσταση τουλάχιστον 256x128cm
Το ηλεκτρονικό μέρος της υφιστάμενης πινακίδας θα μεγαλώσει τουλάχιστον κατά 48 x 32 pixels δηλαδή η νέα πινακίδα θα πρέπει να έχει ανάλυση τουλάχιστον 160 x 80 pixels.
Θα πρέπει να μπορεί να παρουσιάσει, κείμενο αποτελούμενο τουλάχιστον από 13 γραμμές με 26 χαρακτήρες ανά γραμμή σε μήτρα χαρακτήρων 5×5 , δηλαδή στην υφιστάμενη πινακίδα θα αυξηθεί η απεικονιστική της ικανότητα, κατά 5 γραμμές και 8 χαρακτήρες ανά γραμμή σε μήτρα χαρακτήρων 5×5.
Ο χρόνος λειτουργικής ζωής LED θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερος ή ίσος >=100.000 ώρες
Η χρωματική διαβάθμιση των led (Gray Scales) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον μεγαλύτερη ή ίση με >=256.
Το ηλεκτρονικό μέρος θα πρέπει να είναι τύπου Full Matrix (ενιαίο).
Το κάθε pixel θα πρέπει να αποτελείται από ένα τουλάχιστον LED. Η τυχόν βλάβη σε ένα pixel δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα άλλα pixels ή τμήματα του πίνακα.
Το κάθε pixel θα πρέπει να έχει στατική οδήγηση.
Η απόσταση από pixel σε pixel θα πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από 16 mm.
Η χρωματική απόχρωση του κάθε led θα πρέπει να είναι κίτρινου χρώματος (χρώμα ήλεκτρου) με ονομαστικό μήκος κύματος 590nm.
Η φωτεινότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 6250 Cd / m^2 – 1600 mcd/Pixel και με γωνία 700 μοίρες τουλάχιστον (oval-led).
Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζει στατικά μηνύματα, μηνύματα αναλαμπής ή μηνύματα πολλαπλών εικόνων (AVI και BMP Up to 4Gb).
Θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει ένα μήνυμα που αποτελείται από οποιοδήποτε συνδυασμό αλφαριθμητικών γραμματοσειρών, σημείων στίξης και γραφικών πλήρους οθόνης.
Η πρόσβαση στην οθόνη και στα άλλα εσωτερικά τμήματα του ηλεκτρονικού μέρους πινακίδας θα πρέπει να γίνεται μέσω του εμπρόσθιου τμήματος της πινακίδας.
Κάθε pixel θα πρέπει να έχει σκιάδιο για την καλύτερη αναγνωσιμότητα του πίνακα (Polycarbonate Frame / module LEDs open to air).
Η κατανάλωση θα πρέπει να είναι μικρότερη από < 535W
Η τάση λειτουργίας θα πρέπει να είναι 220VAC ±10% 50 Hz
Η απόσταση ανάγνωσης θα πρέπει να είναι έως 200μ ανάλογα με την γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί.
Η γωνία αναγνωσιμότητας θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με >= 1200
Η θερμοκρασία λειτουργίας του ηλεκτρονικού μέρους της πινακίδας, θα πρέπει να κυμαίνεται από -20°C έως +70°C (Ατμοσφαιρική)
Η υγρασία λειτουργίας του ηλεκτρονικού μέρους της πινακίδας, θα πρέπει να κυμαίνεται από 0% έως 95% Μη συγκεντρωμένη
Μέσα στο κέλυφος του ηλεκτρονικού μέρους της πινακίδας, θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας αισθητήρας θερμοκρασίας , που θα αναλαμβάνει να ενεργοποιεί τους ανεμιστήρες εξαερισμού.
Η πινακίδα θα πρέπει να διαθέτει διάγνωση βλαβών σε επίπεδο pixel
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας δεν θα πρέπει να έχει κινούμενα μέρη ή μαγνητικά μέσα (σκληρός δίσκος)
Ο κεντρικός επεξεργαστής της πινακίδας θα πρέπει να διαθέτει αισθητήριο φωτός για να μετράει τον εξωτερικό φωτισμό σε 16 τουλάχιστον επίπεδα.
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να προσαρμόζεται αυτόματα για να αντισταθμίζει όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες φωτισμού, συμπεριλαμβανομένου του άμεσου ηλιακού φωτός και του σκοταδιού την ένταση της οθόνης των μηνυμάτων
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένες τις ακόλουθες διεπαφές για την επικοινωνία των πινακίδων RS232 – RS485 , USB, Ethernet 10/100/1000 , WiFi, 2 Sim GSM-GPRS με GSM Modem.
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένη έξοδο για ηχητικές αναγγελίες των μηνυμάτων που εμφανίζονται με ηχητική ένταση τουλάχιστον 12W
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένο On Board Noise Level microphone
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να μπορεί να οδηγεί τουλάχιστον 10 ανεξάρτητες γραμμές πλακετών (Module) και 16 πλακέτες (Module) ανά γραμμή.
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να μπορεί να αποθηκεύει και να αναπαράγει εικόνες και βίντεο τουλάχιστον 4Gb
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο (2) εισόδους αισθητήρων θερμοκρασίας για μέτρηση εσωτερικής και εξωτερικής θερμοκρασίας.
Η πινακίδα θα πρέπει να διαθέτει περιβαλλοντικό controller καθώς και εξωτερικό Watchdog Timer
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί τουλάχιστον σε 3 επίπεδα ελέγχους λειτουργικής κατάστασης και να αναφέρονται τα αποτελέσματα στο χειριστή μέσω πρωτοκόλλου
Ο κεντρικός ελεγκτής της πινακίδας θα πρέπει να είναι σε θέση να πραγματοποιεί ελέγχους ορθότητας μηνυμάτων
Η όλη διαχείριση του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από την υφιστάμενη Web Based εφαρμογή .
Το χρονικό διάστημα δωρεάν παροχής ανταλλακτικών για τα ηλεκτρονικά μέρη θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με >=1έτος
Το χρονικό διάστημα δωρεάν υπηρεσιών συντήρησης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με >=1 έτος
Η πινακίδα θα πρέπει να προσαρμοστεί στον υφιστάμενο ιστό στήριξης.
Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, στην παραγωγή / εγκατάσταση / συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων ενημέρωσης το οποίο να έχει εκδοθεί τουλάχιστον οχτώ (08) μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Η πινακίδα θα πρέπει να συνοδεύονται από CE
Η ηλεκτρολογική διασύνδεση του πίνακα θα γίνει από τον ανάδοχο προμηθευτή μέσω της υφιστάμενης παροχής.
Ενδεικτικά η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των € 14.880,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και αναλύεται ως κατωτέρω :
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου,.κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 209 του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α΄), το οποίο ορίζει ότι :
« Οι μελέτες των έργων και παροχής υπηρεσιών και τα τεύχη δημόσιου διαγωνισμού ανάθεσης μελετών ή παροχής υπηρεσιών του των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων ή Κοινοτήτων, των ιδρυμάτων τους και των δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης – αποχέτευσης του Ν. 1069/ 1980 (ΦΕΚ 191 Α΄) και του ν. 890/1979 (ΦΕΚ 80 Α΄) συντάσσονται και θεωρούνται από την τεχνική υπηρεσία τους και, αν δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία ή αυτή αδυνατεί, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ή της Κοινότητας που τα έχει συστήσει»,καθώς στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, που αποτελεί μονομετοχική δημοτική επιχείρηση του Δήμου Αλίμου δεν υφίσταται Τεχνική Υπηρεσία.
ΑΛΙΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ

ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ

Comments are now closed for this article.