ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55
ΤΗΛ: 210 – 9850311, 210 – 9850313 FAX: 210 – 9850827
Άλιμος, 26-10-2016
Aρ. Πρωτ. 1540

Προς την

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία : «PRIME SECURITY SERVICES Μ.Ε.Π.Ε», που εδρεύει στο Ν.Ηράκλειο, οδος Mαρίνου Αντύπα αρ.78.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :
«Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» κ. Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, σύμφωνα με το άρθρο 120 ΠΑΡ.3 Ν.4412/2016 και έχοντας λάβει υπόψη :

α) Τις διατάξεις των άρθρων του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).
β) Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
γ) Τις διατάξεις του Ν 2286/95.
δ) Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β’ 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.
ε) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ τ. Α΄αρ.φύλ. 147/ 8-8-2016),
στ) Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 43254/31-7-2007 (ΦΕΚ 1492/Β΄/17-8-2007) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
η) Την υπ΄αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β΄/11-8-2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
θ) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α.Ε με αριθμό 61.01.99 και τίτλο : Αμοιβές για φύλαξη και επίβλεψη χώρων της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού.
ι) Την απόφαση του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε κατά την 58η συνεδρίασή του στις 25-10-2016, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η αναγκαιότητα της υπηρεσίας και η δέσμευση της πίστωσης.
ια) Την από 20-10-2016 έκθεση–μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου για τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας φύλαξης,

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της δημοτικής εταιρείας, προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικής προσφοράς και καλεί την εταιρία με την επωνυμία : PRIME SECURITY SERVICES Μ.Ε.Π.Ε, Mαρίνου Αντύπα αρ.78 Ν.Ηράκλειο Αττικής να υποβάλλει μέχρι τις 7-11-2016 προσφορά για την φύλαξη των κατωτέρω αναγραφόμενων χώρων, που αξιοποιεί η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε και περιγράφονται καθ΄είδος, και ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα :
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

I) Χώροι που παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προς χρήση με την υπ΄αριθμ. 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου :
Δημοτικό Υπαίθριο θέατρο στην παραλία Αλίμου
Δημοτικό Αναψυκτήριο στην πλατεία Καραϊσκάκη
Κοινόχρηστος χώρος βόρεια του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Πλατεία Καραϊσκάκη επιφάνειας 1.000 μ2
Χώρος στάθμευσης στην παραλία Αλίμου
Κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής επί των οδών Ρόδων, Παρθεναγωγείου επιφάνειας 4.600 μ2
Χώρος επί των οδών Ευωνύμου και Τζανάκου επιφάνειας 2.200 μ2
Κοινόχρηστος χώρος επί του παραδρόμου της Λ.Βουλιαγμένης πλησίον του ΜΕΤΡΟ Αλίμου.
Κινητές καντίνες, όπως καθαρίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κοινόχρηστοι χώροι για διενέργεια διαφήμισης (διαφημιστικά πλαίσια, στέγαστρα λεωφορείων, κλπ).

II) Χώροι που παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προς χρήση με την υπ΄αριθμ. 323/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου :

1. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου, έκτασης 36.999 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 522221/ 16-6-1988, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
2. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου (πρώην Mini Golf) έκτασης 1.842 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ ( πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 375/16-3-2012, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α1 στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
3. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου (πρώην δισκοθήκη Σπανού), έκτασης 3.160 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 375/16-3-2012, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α2 στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
4. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου στην ανοικτή πλαζ του Β΄ Αλιπέδου Αλίμου, έκτασης 19 στρεμμάτων, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση τις αποφάσεις με αριθμούς 123/2003 και 57/2004, ή με οποιεσδήποτε άλλες μεταγενέστερες αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Β στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
5. Ο κοινόχρηστος χώρος στο Λόφο Πανί Αλίμου του Ο.Τ. με στοιχεία Γ.570, εξαιρουμένων των χώρων των παιδικών χαρών και των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού, όπως εμφαίνονται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
6. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2 εντός του Ο.Τ 313 επί των οδών Ρήγα Φεραίου και Πηνελόπης Δέλτα, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
7. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2 εντός του Ο.Τ 527, που περικλείεται από τις οδούς Καβάφη – Λειβαδίτη – Λ. Αλίμου, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
8. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2, που περικλείεται από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως (Θράκης) – Τραχώνων – Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
9. Το δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διαφήμιση, όπως αυτές έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα, ή θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις.

ΙΙΙ. Διαχείριση και λειτουργία του δημοτικού θερινού σινεμά Αλίμου, που λειτουργεί στην παραλία Αλίμου από την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

Με την υπ΄αριθμ. 54/ 6-7-2016 απόφαση του ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε η διαχείριση και η λειτουργία του δημοτικού θερινού σινεμά Αλίμου, που λειτουργεί στην παραλία Αλίμου θα γίνεται από την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
ΣΤΟΧΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ

1. Η ασφάλεια όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων, των χώρων και του εξοπλισμού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας θα υλοποιούνται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και κατάλληλες μεθόδους για όλο το χρονικό διάστημα του έτους. 2. Η αποτροπή εισόδου ατόμων με παραβατική συμπεριφορά σε δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις. 3. Η προστασία των χώρων από κλοπές, βανδαλισμούς, καταστροφές, κ.τ.λ 4. Η προστασία των χώρων από κάθε παράνομη ενέργεια πρόκλησης πυρκαγιάς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

Φύλαξη με περιπολικό όχημα σε 8ωρη καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 365 ημέρες το χρόνο κατά τις ώρες 22.00 ως 06.00, καλύπτοντας κατ’ ελάχιστο 100 Km περιπολίας ημερησίως.
Πεζή 8ωρη περιπολία σε καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο παραλιακό μέτωπο του Α΄και Β΄Αλιπέδου Αλίμου και ειδικότερα στους χώρους που πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, κατά τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο και κατά τις ώρες 18:00-2:00.

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στον αποκλεισμό, στην παρεμπόδιση και αποτροπή εισόδου στις εγκαταστάσεις και χώρους της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ατόμων άσχετων με τη λειτουργία αυτών κατά τις νυκτερινές ώρες, στην περιφρούρηση της εύρυθμης λειτουργίας αυτών, καθώς και στην αποτροπή φθορών, βανδαλισμών και κλοπών.
Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Υποχρεώσεις

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις και στους χώρους, που αναφέρονται ανωτέρω, από εξειδικευμένο προσωπικό (φύλακες) κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι οποίοι θα έχουν νόμιμη άδεια εργασίας από το αρμόδιο Υπουργείο και θα είναι ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η εταιρεία φύλαξης να έχει την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για θέματα που σχετίζονται με :
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο,
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,
γ) Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Με βάση τις ημέρες και ώρες εργασίας όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω και μετά και από σχετική έρευνα, το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής:

Στο κόστος, περιλαμβάνονται: α) Το κόστος καυσίμων του περιπολικού, που θα φέρει ειδική σήμανση, β) Η πλήρης κάλυψη αστικής ευθύνης ζημιών προς τρίτους (ασφάλεια) του οχήματος – περιπολικού, γ) Τα έξοδα συντήρησης – service του οχήματος και αποκατάστασης φθορών και υλικών ζημιών, δ) Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων φυλάκων, ε) Οι κρατήσεις και οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή άλλου φορέα, στ) Ο φορητός εξοπλισμός των φυλάκων( κατάλληλη ένδυση, υπόδηση- στολή με διακριτικό σήμα ασύρματος, συσκευή εντοπισμού και άμεσης απόκρισης, αλεξίσφαιρο γιλέκο, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, ασύρματο βάσης, συσκευή εντοπισμού οχήματος, ζ) Το αναλογικό κόστος της εποπτείας της φύλαξης, της γραμματειακής υποστήριξης, των αναλωσίμων και λοιπών λειτουργικών δαπανών της φύλαξης κ.λ.π.

Παρακαλείται η ως άνω στην προσφορά της να αναγράφει : 1) ότι διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο υποχρεούται να το θέσει στη διάθεση της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε άμεσα, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται, 2) ότι η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ( www.adipalae.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ :(https://diavgeia.gov.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ: ( http: www.eprocurement.gov.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες η ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθύνεται στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισυνάπτεται η από 20-10-2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

MEΛΕΤΗ
Φύλαξη και επίβλεψη των κοινοχρήστων χώρων και εγκαταστάσεων του Δήμου Αλίμου, που έχουν παραχωρηθεί προς χρήση στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε»

Προϋπολογισμός : 19.344,00 € (χωρίς ΦΠΑ)
CPV : 79713000-5

A. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Το άρθρο 17 του Συντάγματος της Ελλάδος ορίζει ότι : « H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος ».
2. Η παρ.1 του άρθρου 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006) ορίζει ότι : « Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό ».
3. Η παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 ορίζει ότι : « Η Δημοτική Αστυνομία ασκεί στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το Ν.3463/2006 τις αρμοδιότητες να προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία».
Η δε παρ.26 του ίδιου άρθρου 1 ορίζει ότι: « Η Δημοτική Αστυνομία Προστατεύει τη δημοτική και κοινοτική περιουσία ».
4. Η παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3731/2008 ορίζει ότι : « Η Ελληνική Αστυνομία παρέχει συνδρομή στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση του έργου της και, ειδικότερα, σε προγραμματισμένους ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας ή σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπου τούτο προβλέπεται ».
5. Η παρ. 11 του άρθρου 21 του ίδιου νόμου (ν.3731/2008) ορίζει ότι: «Οι ανάγκες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β’ βαθμού για την εν γένει φύλαξη και φρούρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους είναι δυνατόν να καλύπτονται από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, που λειτουργούν νομίμως».
6. Η εισφορά του δικαιώματος της χρήσης και εκμετάλλευσης των κοινοχρήστων χώρων από το Δήμο προς τη Δημοτική Επιχείρηση ΟΤΑ, που αποτελεί ένα αυτοτελές περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, συντελείται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται δηλαδή για μεταβίβαση ενοχικού δικαιώματος, το οποίο κατά την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ) μεταβιβάζεται νόμιμα, εφόσον βέβαια η δημοτική επιχείρηση έχει ως μοναδικό μέτοχο τον οικείο Δήμο.

7. Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου με τις υπ΄αριθμ. 284/2011 και 325/ 2015 αποφάσεις του παραχώρησε στην δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία : «Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» την χρήση των παρακάτω αναφερόμενων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την αξιοποίηση αυτών, δεδομένου ότι η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε συστάθηκε με βάση το άρθρο 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) με κύριο σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου Αλίμου και ο μοναδικός της μέτοχος είναι ο Δήμος Αλίμου.

B. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

I) Χώροι που παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προς χρήση με την υπ΄αριθμ. 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου :

Δημοτικό Υπαίθριο θέατρο στην παραλία Αλίμου
Δημοτικό Αναψυκτήριο στην πλατεία Καραϊσκάκη
Κοινόχρηστος χώρος βόρεια του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Πλατεία Καραϊσκάκη επιφάνειας 1.000 μ2
Χώρος στάθμευσης στην παραλία Αλίμου
Κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής επί των οδών Ρόδων, Παρθεναγωγείου επιφάνειας 4.600 μ2
Χώρος επί των οδών Ευωνύμου και Τζανάκου επιφάνειας 2.200 μ2
Κοινόχρηστος χώρος επί του παραδρόμου της Λ.Βουλιαγμένης πλησίον του ΜΕΤΡΟ Αλίμου.
Κινητές καντίνες, όπως καθαρίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κοινόχρηστοι χώροι για διενέργεια διαφήμισης (διαφημιστικά πλαίσια, στέγαστρα λεωφορείων, κλπ).

II) Χώροι που παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προς χρήση με την υπ΄αριθμ. 323/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου :
1. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου, έκτασης 36.999 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 522221/ 16-6-1988, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
2. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου (πρώην Mini Golf) έκτασης 1.842 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ ( πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 375/16-3-2012, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α1 στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
3. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου (πρώην δισκοθήκη Σπανού), έκτασης 3.160 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 375/16-3-2012, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α2 στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
4. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου στην ανοικτή πλαζ του Β΄ Αλιπέδου Αλίμου, έκτασης 19 στρεμμάτων, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση τις αποφάσεις με αριθμούς 123/2003 και 57/2004, ή με οποιεσδήποτε άλλες μεταγενέστερες αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Β στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
5. Ο κοινόχρηστος χώρος στο Λόφο Πανί Αλίμου του Ο.Τ. με στοιχεία Γ.570, εξαιρουμένων των χώρων των παιδικών χαρών και των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού, όπως εμφαίνονται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
6. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2 εντός του Ο.Τ 313 επί των οδών Ρήγα Φεραίου και Πηνελόπης Δέλτα, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
7. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2 εντός του Ο.Τ 527, που περικλείεται από τις οδούς Καβάφη – Λειβαδίτη – Λ. Αλίμου, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
8. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2, που περικλείεται από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως (Θράκης) – Τραχώνων – Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
9. Το δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διαφήμιση, όπως αυτές έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα, ή θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις.

ΙΙΙ. Διαχείριση και λειτουργία του δημοτικού θερινού σινεμά Αλίμου, που λειτουργεί στην παραλία Αλίμου από την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

Με την υπ΄αριθμ. 54/ 6-7-2016 απόφαση του ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε η διαχείριση και η λειτουργία του δημοτικού θερινού σινεμά Αλίμου, που λειτουργεί στην παραλία Αλίμου θα γίνεται από την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
1. Η προστασία και η ασφάλεια των δημοτών, των δημοτικών εγκαταστάσεων και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής και της Διοίκησης της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι το λεκανοπέδιο Αττικής μαστίζεται από παραβατικότητα, που συνεχώς αυξάνεται. Οι βανδαλισμοί, οι βεβηλώσεις των αγαλμάτων και οι κλοπές σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις έχουν ως συνέπεια την δυσχέρεια της λειτουργίας των δημοτικών δομών και την αύξηση του κόστους συντήρησης και αντικατάστασης αυτών.
2. Η ιδιαίτερα δυσχερής κατάσταση της Ελληνικής Αστυνομίας επιβαρύνει την όλη κατάσταση και δεν επιτρέπει την επαρκή και συνεχή φύλαξη των δημοτικών εγκαταστάσεων και των κοινοχρήστων χώρων. Το φαινόμενο αυτό είναι ιδιαίτερα έντονο και ανησυχητικό τις απογευματινές και βραδινές ώρες καθώς και τις αργίες. Τα περιστατικά δε διαρρήξεων, βανδαλισμών και πυρκαγιών που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάθεσης σε εξειδικευμένη εταιρία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, της φύλαξης και επιτήρησης των ως άνω δημοτικών εγκαταστάσεων.
3. Η φύλαξη θα έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα καθώς θα φυλάσσονται οι κοινόχρηστοι χώροι και θα εδραιωθεί αίσθημα μεγαλύτερης ασφάλειας στους δημότες και στους κατοίκους του Δήμου Αλίμου. Συνιστά επιπροσθέτως ένα προστατευτικό μέτρο που περιορίζει στο ελάχιστο το κόστος της αποκατάστασης των φθορών και των ζημιών, που προκύπτουν συχνά.
4. Το όφελος δε θα είναι πολλαπλό, δεδομένου ότι υπάρχει προφανής ωφέλεια, καθώς όταν η αποκατάσταση των φθορών γίνεται άμεσα και με επείγουσες διαδικασίες, η δαπάνη καθίσταται μεγαλύτερη.
Επιπλέον η εγκατάσταση ενός συστήματος φύλαξης (συναγερμός) αφενός μεν είναι πολυδάπανη, επειδή οι κοινόχρηστοι χώροι είναι διασκορπισμένοι και πολλαπλοί, αφετέρου δε αποτελεί λανθασμένη επιλογή, καθώς συνιστά κατασταλτική και όχι προληπτική επέμβαση.
Γενικότερα η φύλαξη αποσκοπεί στην μείωση της εγκληματικότητας και παραβατικότητας στην περιοχή και ανταποκρίνεται στα πολλαπλά αιτήματα των δημοτών, οι οποίοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς μέσα στην πόλη που ζουν.
Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
1. Οι ως άνω κοινόχρηστοι χώροι, που έχουν παραχωρηθεί στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε υφίστανται φθορές από διάφορες αιτίες (βεβηλώσεις, επιθέσεις, κ.λ.π.). Εξαιτίας δε της οικονομικής κρίσης υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της προστασίας των δημοτών και της κοινόχρηστης περιουσίας του Δήμου Αλίμου.
2. Το υπάρχον προσωπικό της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε αποτελείται μόνο από τέσσερις (4) υπαλλήλους από τον κλάδο ΑΜΕΑ. και δεν υπηρετεί κανένας φύλακας.
3. Στη Δημοτική Αστυνομία Αλίμου υπηρετούν μόνο τέσσερις (4) δημοτικοί αστυνομικοί, που είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα που τους επιβάλλει η υπηρεσία τους και δεν μπορούν να συνεισφέρουν σε θέματα ασφάλειας κατά τις βραδινές ώρες.
4. Για να υπάρχει επαρκής φύλαξη των ανωτέρω χώρων είναι απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον δέκα (10) ατόμων, γεγονός που δεν είναι εφικτό αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης των προσλήψεων.
Προκύπτει λοιπόν αδιαμφισβήτητα η ανάγκη της φύλαξης και επιτήρησης των προαναφερόμενων χώρων και εγκαταστάσεων από μία ανεξάρτητη και οργανωμένη επιχείρηση φύλαξης, καθώς το κόστος για την ανάθεση της υπηρεσίας αυτής θα είναι αδιαμφισβήτητα πολύ μικρότερο.
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ- ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Επειδή στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε απασχολούνται ελάχιστοι υπάλληλοι και οι δημοτικοί αστυνομικοί που υπηρετούν στο Δήμο Αλίμου δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των ανωτέρω χώρων, καθίσταται επιβεβλημένη η ανάθεση της φύλαξης και επιτήρησης των κτιρίων και εγκαταστάσεων για ένα (1) χρόνο σε επιχείρηση ιδιωτικής εταιρίας φύλαξης με περιπολικό όχημα.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία των εγκαταστάσεων αλλά και των κοινόχρηστων χώρων, με απώτερο αποτέλεσμα την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και την προστασία της δημοτικής περιουσίας.
2. Ιδιαίτερη φροντίδα και μέτρα ασφάλειας θα πρέπει να ληφθούν τους καλοκαιρινούς μήνες για τη φύλαξη του παραλιακού μετώπου, στο οποίο λειτουργεί το θερινό σινεμά του Δήμου Αλίμου, που διαχειρίζεται η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, του υπαίθριου θεάτρου της παραλίας, του υπαίθριου θεάτρου και του περιβάλλοντα χώρου στο Λόφο Πανί, κλπ.
3. Είναι προφανές ότι το συνολικό όφελος είναι σημαντικό, δεδομένου ότι θα περιορισθούν οι φθορές και θα προασπισθεί η ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών.
ΣΤ. ΣΤΟΧΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ
Η ασφάλεια όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων, των χώρων και του εξοπλισμού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας θα υλοποιούνται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και κατάλληλες μεθόδους για όλο το χρονικό διάστημα του έτους.
Η αποτροπή εισόδου ατόμων με παραβατική συμπεριφορά σε δημοτικούς χώρους και εγκαταστάσεις.
Η προστασία των χώρων από κλοπές, βανδαλισμούς, καταστροφές, κ.τ.λ.
Η προστασία των χώρων από κάθε παράνομη ενέργεια πρόκλησης πυρκαγιάς.

Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
Φύλαξη με περιπολικό όχημα σε 8ωρη καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 365 ημέρες το χρόνο κατά τις ώρες 22.00 ως 06.00, καλύπτοντας κατ’ ελάχιστο 100 Km περιπολίας ημερησίως.
Πεζή 8ωρη περιπολία σε καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο παραλιακό μέτωπο του Α΄και Β΄Αλιπέδου Αλίμου και ειδικότερα στους χώρους που πραγματοποιούνται πολιτιστικές εκδηλώσεις, κατά τους μήνες Ιούνιο έως Σεπτέμβριο και κατά τις ώρες 18:00-2:00.
Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στον αποκλεισμό, στην παρεμπόδιση και αποτροπή εισόδου στις εγκαταστάσεις και χώρους της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ατόμων άσχετων με τη λειτουργία αυτών κατά τις νυκτερινές ώρες, στην περιφρούρηση της εύρυθμης λειτουργίας αυτών, καθώς και στην αποτροπή φθορών, βανδαλισμών και κλοπών.
Η. Παρεχόμενες Υπηρεσίες και Υποχρεώσεις
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις και στους χώρους, που αναφέρονται ανωτέρω, από εξειδικευμένο προσωπικό (φύλακες) κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι οποίοι θα έχουν νόμιμη άδεια εργασίας από το αρμόδιο Υπουργείο και θα είναι ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η εταιρεία φύλαξης να έχει την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για θέματα που σχετίζονται με :
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο,
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,
γ) Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Θ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Με βάση τις ημέρες και ώρες εργασίας όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω και μετά και από σχετική έρευνα, το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής:
Στο κόστος, περιλαμβάνονται: α) Το κόστος καυσίμων του περιπολικού, που θα φέρει ειδική σήμανση, β) Η πλήρης κάλυψη αστικής ευθύνης ζημιών προς τρίτους (ασφάλεια) του οχήματος – περιπολικού, γ) Τα έξοδα συντήρησης – service του οχήματος και αποκατάστασης φθορών και υλικών ζημιών, δ) Η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων φυλάκων, ε) Οι κρατήσεις και οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή άλλου φορέα, στ) Ο φορητός εξοπλισμός των φυλάκων( κατάλληλη ένδυση, υπόδηση- στολή με διακριτικό σήμα ασύρματος, συσκευή εντοπισμού και άμεσης απόκρισης, αλεξίσφαιρο γιλέκο, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, ασύρματο βάσης, συσκευή εντοπισμού οχήματος, ζ) Το αναλογικό κόστος της εποπτείας της φύλαξης, της γραμματειακής υποστήριξης, των αναλωσίμων και λοιπών λειτουργικών δαπανών της φύλαξης κ.λ.π.

Άλιμος, 20-10-2016

Η συντάξασα

Η Αν.Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών

Σωτηρία Μασούρη

Πολιτικός Μηχανικός

Comments are now closed for this article.