ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55
ΤΗΛ: 210 – 9850311, 210 – 9850313 FAX: 210 – 9850827
Άλιμος, 26-10-2016
Aρ. Πρωτ. 1539

Προς την

Λαουρέτα Γεροντάτη του Θωμά, που διατηρεί επιχείρηση καθαρισμού κτιρίων, κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Πανός 3-5,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :
«Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» κ. Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, σύμφωνα με το άρθρο 120 ΠΑΡ.3 Ν.4412/2016 και έχοντας λάβει υπόψη :

α) Τις διατάξεις των άρθρων του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).
β) Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014
γ) Τις διατάξεις του Ν 2286/95.
δ) Τις διατάξεις του αρ. 23 του ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (Φ.Ε.Κ. Β’ 185/93) Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & τις διατάξεις της παρ. 2 Υ.Α. Π1/7446/02.
ε) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ τ. Α΄αρ.φύλ. 147/ 8-8-2016),
στ) Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 43254/31-7-2007 (ΦΕΚ 1492/Β΄/17-8-2007) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών.
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά χρηματικά όρια.
η) Την υπ΄αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291Β΄/11-8-2010) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
θ) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α.Ε με αριθμό 61.01.99 και τίτλο : Αμοιβές για καθαριότητα/ καθαρισμούς εξωτερικών και υπαίθριων χώρων της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2016, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού.
ι) Την απόφαση του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε κατά την 58η συνεδρίασή του στις 25-10-2016, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η αναγκαιότητα της υπηρεσίας και η δέσμευση της πίστωσης.
ια) Την από 20-10-2016 έκθεση–μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου για τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας καθαριότητας,

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της δημοτικής εταιρείας, προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικής προσφοράς και καλεί την Λαουρέτα Γεροντάτη του Θωμά , κατοίκου Αλίμου Αττικής, οδός Πανός 3-5, να υποβάλλει μέχρι τις 7-11-2016 προσφορά για την καθαριότητα των κατωτέρω αναγραφόμενων χώρων, που αξιοποιεί η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε και περιγράφονται καθ΄είδος και ενδεικτικό προϋπολογισμό. Ειδικότερα :

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

I) Χώροι που παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προς χρήση με την υπ΄αριθμ. 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου :

Δημοτικό Υπαίθριο θέατρο στην παραλία Αλίμου
Δημοτικό Αναψυκτήριο στην πλατεία Καραϊσκάκη
Κοινόχρηστος χώρος βόρεια του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Πλατεία Καραϊσκάκη επιφάνειας 1.000 μ2
Χώρος στάθμευσης στην παραλία Αλίμου
Κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής επί των οδών Ρόδων, Παρθεναγωγείου επιφάνειας 4.600 μ2
Χώρος επί των οδών Ευωνύμου και Τζανάκου επιφάνειας 2.200 μ2
Κοινόχρηστος χώρος επί του παραδρόμου της Λ.Βουλιαγμένης πλησίον του ΜΕΤΡΟ Αλίμου.
Κινητές καντίνες, όπως καθαρίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κοινόχρηστοι χώροι για διενέργεια διαφήμισης (διαφημιστικά πλαίσια, στέγαστρα λεωφορείων, κλπ).

II) Χώροι που παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προς χρήση με την υπ΄αριθμ. 323/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου :

1. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου, έκτασης 36.999 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 522221/ 16-6-1988, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
2. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου (πρώην Mini Golf) έκτασης 1.842 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ ( πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 375/16-3-2012, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α1 στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
3. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου (πρώην δισκοθήκη Σπανού), έκτασης 3.160 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 375/16-3-2012, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α2 στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
4. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου στην ανοικτή πλαζ του Β΄ Αλιπέδου Αλίμου, έκτασης 19 στρεμμάτων, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση τις αποφάσεις με αριθμούς 123/2003 και 57/2004, ή με οποιεσδήποτε άλλες μεταγενέστερες αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Β στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
5. Ο κοινόχρηστος χώρος στο Λόφο Πανί Αλίμου του Ο.Τ. με στοιχεία Γ.570, εξαιρουμένων των χώρων των παιδικών χαρών και των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού, όπως εμφαίνονται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
6. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2 εντός του Ο.Τ 313 επί των οδών Ρήγα Φεραίου και Πηνελόπης Δέλτα, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
7. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2 εντός του Ο.Τ 527, που περικλείεται από τις οδούς Καβάφη – Λειβαδίτη – Λ. Αλίμου, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
8. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2, που περικλείεται από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως (Θράκης) – Τραχώνων – Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
9. Το δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διαφήμιση, όπως αυτές έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα, ή θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις.
ΙΙΙ. Διαχείριση και λειτουργία του δημοτικού θερινού σινεμά Αλίμου, που λειτουργεί στην παραλία Αλίμου από την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

Με την υπ΄αριθμ. 54/ 6-7-2016 απόφαση του ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε η διαχείριση και η λειτουργία του δημοτικού θερινού σινεμά Αλίμου, που λειτουργεί στην παραλία Αλίμου θα γίνεται από την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αναλυτικά το είδος των εργασιών που προβλέπονται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αφορούν:
* τον χειρωνακτικό καθαρισμό και αποψίλωση (δια χειρός ή με χορτοκοπτικό) των οδοστρωμάτων, κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, με την απασχόληση εργατών καθαριότητας (χρήση χειρωνακτικών εργαλείων όπως σκούπες, χειραμαξίδια, φαράσια, τσάπες,
τσουγκράνες, φτυάρια, χορτοκοπτικό, λοιπός ειδικός εξοπλισμός, πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων και όλα τα αναγκαία αναλώσιμα),

* τον χειρωνακτικό καθαρισμό από μικροαπορρίμματα των μη ενοικιαζόμενων ή χρησιμοποιούμενων από άλλες επιχειρήσεις, ή επισκέπτες τμημάτων των ακτών με τη χρήση εργαλείων (τσουγκράνα, απόχη, αναγκαία αναλώσιμα) [η εργασία αυτή θα παρέχεται μόνο το πρώτο εξάμηνο],

* την τακτική καθαριότητα και διατήρηση της υγιεινής στις δημοτικές κοινόχρηστες τουαλέτες όλων των κοινόχρηστων χώρων και των ακτών (πλύσιμο, απολύμανση, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων),

* την τακτική καθαριότητα και διατήρηση της υγιεινής στις δημοτικές κοινόχρηστες τουαλέτες όλων των υπαιθρίων χώρων του θερινού σινεμά στην παραλία Αλίμου και του ανοικτού θεάτρου στο Λόφο Πανί (πλύσιμο, απολύμανση, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων),

* το πλύσιμο, απολύμανση & βάψιμο των κάδων και καλαθιών απορριμμάτων (σε όλους τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς χώρους, στις ακτές και στις δημοτικές τουαλέτες των οικισμών), με υλικά του εργολάβου.

*το βάψιμο γίνεται σε όλους τους κάδους μία φορά το χρόνο, με ημερομηνία περατώσεως την 31 Δεκεμβρίου. Χρησιμοποιείται η υφιστάμενη απόχρωση και αναγράφονται τα αρχικά Δ.Α. ή Δήμος Αλίμου όπου απαιτείται.

* το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων θα γίνεται μια φορά το μήνα από Μάϊο έως Οκτώβριο και μία φορά κάθε δύο μήνες τον υπόλοιπο χρόνο, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως της εταιρείας προς τον Δήμο Αλίμου, για τον έλεγχο της εργασίας.

* οι κάδοι ανακύκλωσης θα πλένονται δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που θα συμφωνούνται με την υπηρεσία καθαριότητας,

* το άδειασμα και απαραίτητο καθάρισμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων (ξύλινα και πλαστικά), μετά της αλλαγής σακούλας απορριμμάτων, που έχουν τοποθετηθεί από το δήμο,

* την επιμελή καθαριότητα του χώρου γύρω από τους κάδους απορριμμάτων (360 – 1.100 λίτρων) του δήμου,

* την ευπρεπή διατήρηση των οδών, των πλατειών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων μέσω εργασιών αποψίλωσης, βοτανίσματος και ασβεστώματος καθ’ υπόδειξη του Δήμου,

* το πλύσιμο συγκεκριμένων χώρων, όπως είναι οι χώροι εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων κοινού. Το πλύσιμο στους χώρους θα γίνεται μετά το πέρας της λειτουργίας αυτών ενώ για τους υπόλοιπους χώρους κατόπιν υπόδειξης του Δήμου,

* την αφαίρεση αφισών και αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων από στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, δέντρα, κάδους, κλπ. Η παρεχόμενη εργασία θα είναι τακτική, καθώς και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία,

* την περισυλλογή των ψόφιων ζώων από κοινόχρηστους χώρους,

* τις έκτακτες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχημάτων, όπως καθαρισμό οδοστρώματος από λάδια, πετρέλαια κλπ. Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας,

* το άσπρισμα των κρασπεδορείθρων και δενδροστοιχιών με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, με υλικά του εργολάβου

* την αυθημερόν απομάκρυνση των πλαστικών σάκων απορριμμάτων από τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες καθαριότητας, την μεταφορά τους και την επιμελή και προσωρινή εναπόθεση τους στους πλησιέστερους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων,

* τον χημικό καθαρισμό ή βάψιμο με χρώμα για καθαρισμό συνθημάτων από Δημοτικά κτίρια ή περιφράξεις αυτών με την υπόδειξη του Δήμου Αλίμου. Η προμήθεια του χρώματος είναι υποχρέωση του αναδόχου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις και στους χώρους, που αναφέρονται ανωτέρω, από εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι οποίοι θα έχουν νόμιμη άδεια εργασίας από το αρμόδιο Υπουργείο και θα είναι ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η εταιρεία καθαριότητας να έχει την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για θέματα που σχετίζονται με:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο,
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,
γ) Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας (είτε μηχανικός εξοπλισμός είτε χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. σκούπες, φτυάρια, τσάπες, φαράσια, χειραμαξίδια, χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αναλώσιμα υλικά, κ.λ.π.), θα καλυφθεί από τον ανάδοχο της εργασίας.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο
εξοπλισμό, ο οποίος πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, δηλαδή ομοιόμορφες, ολόσωμες, για όλο το προσωπικό, φόρμες εντόνου χρώματος, γιλέκο φωσφορίζον, επένδυση αδιάβροχη για τις άσχημες καιρικές συνθήκες, παπούτσια εργασίας, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι εργασίες καθαριότητας καλύπτουν συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την συμβατική έναρξή τους, καθημερινά για 4 ώρες εκτός Κυριακής.
Ο εργολάβος οφείλει να τηρήσει το πρόγραμμα όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω σχετικά με την συχνότητα των εκτελούμενων εργασιών όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε το τακτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών μέχρι την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας και εκτάκτως θα υποβάλλει και το πρόγραμμα κάθε ασυνήθιστης επέμβασης.
Μόνο κατόπιν της έγκρισης του Δήμου θα εκτελεί το πρόγραμμα καθαριότητας της εβδομάδας που ακολουθεί αλλά και το πρόγραμμα της έκτακτης επέμβασης.
Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες και να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές.
Τα αναλώσιμα που υποχρεούται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος αφορούν τις σακούλες απορριμμάτων (χρήση σε καλαθάκια, κλπ.), τα καρότσια συλλογής, τα εργαλεία για χειρωνακτική εργασία των εργατών (σκούπα, φαράσι, τσουγκράνα, μέτρα προστασίας, τσάπα, κλαδευτήρι, και ό,τι άλλο καταστεί αναγκαίο), κάθε είδους καθαριστικό σε είδη υγιεινής (χλωρίνη και άλλα καθαριστικά τουαλετών, και ό,τι άλλο καταστεί αναγκαίο).
Τα είδη απορρυπαντικών και απολυμαντικών θα τα προμηθεύεται ο εργολάβος με δική του δαπάνη και θα πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που επιβάλλονται από τον Ε.Ο.Φ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Με βάση τις ημέρες και ώρες εργασίας όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω και μετά και από σχετική έρευνα, το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής:

Στο κόστος, περιλαμβάνονται: α) Το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων, β) Την πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, γ) Τις κρατήσεις και οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή άλλου φορέα, δ) Τον εξοπλισμό των εργατών καθαριότητας ( κατάλληλη ένδυση, υπόδηση, ε) Το αναλογικό κόστος της εποπτείας, της γραμματειακής υποστήριξης, στ) Το κόστος των αναλωσίμων και λοιπών λειτουργικών δαπανών της καθαριότητας, κ.λ.π.
Σχετικά με το κόστος καθαριότητας των υπαίθριων χώρων, που αφορούν κυρίως τη λειτουργία του θερινού σινεμά στην παραλία Αλίμου και τις εκδηλώσεις στο θέατρο του Λόφου Πανί, η διάρκεια σύμβασης θα έχει διάρκεια 6 μηνών, ( διάρκεια προετοιμασίας – χρόνος λειτουργίας ) και για διάστημα 30 εργάσιμων ημερών το μήνα. Η διάρκεια αυτή υπαγορεύεται από το χρονικό διάστημα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων – θεαμάτων, που πραγματοποιούνται στους χώρους αυτούς, ήτοι : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Παρακαλείται η ως άνω στην προσφορά της να αναγράφει : 1) ότι διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο υποχρεούται να το θέσει στη διάθεση της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε άμεσα, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται, 2) ότι η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ( www.adipalae.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ :(https://diavgeia.gov.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ: ( http: www.eprocurement.gov.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες η ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθύνεται στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισυνάπτεται η από 20-10-2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
MEΛΕΤΗ
Καθαριότητα των εξωτερικών κοινοχρήστων και υπαίθριων χώρων του Δήμου Αλίμου, που έχουν παραχωρηθεί προς χρήση στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε»
Προϋπολογισμός : 17.999,59 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) CPV : 90600000-3
Τεχνική Έκθεση

A. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Το άρθρο 17 του Συντάγματος της Ελλάδος ορίζει ότι : « H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος ».
2. Η παρ.1 του άρθρου 178 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν. 3463/2006) ορίζει ότι : « Οι Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να διατηρούν, να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την κάθε είδους περιουσία τους με τρόπο επιμελή και αποδοτικό ».
3. Η εισφορά του δικαιώματος της χρήσης και εκμετάλλευσης των κοινοχρήστων χώρων από το Δήμο προς τη Δημοτική Επιχείρηση ΟΤΑ, που αποτελεί ένα αυτοτελές περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, συντελείται μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόκειται δηλαδή για μεταβίβαση ενοχικού δικαιώματος, το οποίο κατά την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ) μεταβιβάζεται νόμιμα, εφόσον βέβαια η δημοτική επιχείρηση έχει ως μοναδικό μέτοχο τον οικείο Δήμο.
4. Στα πλαίσια των ανωτέρω διατάξεων το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου με τις υπ΄αριθμ. 284/2011 και 325/ 2015 αποφάσεις του παραχώρησε στην δημοτική επιχείρηση με την επωνυμία : «Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» την χρήση των παρακάτω αναφερόμενων κοινόχρηστων χώρων, με σκοπό την αξιοποίηση αυτών, δεδομένου ότι η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε συστάθηκε με βάση το άρθρο 266 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) με κύριο σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου Αλίμου και ο μοναδικός της μέτοχος είναι ο Δήμος Αλίμου.
B. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ
I) Χώροι που παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προς χρήση με την υπ΄αριθμ. 284/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου :
Δημοτικό Υπαίθριο θέατρο στην παραλία Αλίμου
Δημοτικό Αναψυκτήριο στην πλατεία Καραϊσκάκη
Κοινόχρηστος χώρος βόρεια του δημοτικού αναψυκτηρίου στην Πλατεία Καραϊσκάκη επιφάνειας 1.000 μ2
Χώρος στάθμευσης στην παραλία Αλίμου
Κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής επί των οδών Ρόδων, Παρθεναγωγείου επιφάνειας 4.600 μ2
Χώρος επί των οδών Ευωνύμου και Τζανάκου επιφάνειας 2.200 μ2
Κοινόχρηστος χώρος επί του παραδρόμου της Λ.Βουλιαγμένης πλησίον του ΜΕΤΡΟ Αλίμου.
Κινητές καντίνες, όπως καθαρίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κοινόχρηστοι χώροι για διενέργεια διαφήμισης (διαφημιστικά πλαίσια, στέγαστρα λεωφορείων, κλπ).
II) Χώροι που παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προς χρήση με την υπ΄αριθμ. 323/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου :
1. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου, έκτασης 36.999 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 522221/ 16-6-1988, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
2. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου (πρώην Mini Golf) έκτασης 1.842 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ ( πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 375/16-3-2012, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α1 στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
3. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου (πρώην δισκοθήκη Σπανού), έκτασης 3.160 μ2, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση την απόφαση με αριθμό 375/16-3-2012, ή με οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Α2 στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
4. Το τμήμα της παραλίας Αλίμου στην ανοικτή πλαζ του Β΄ Αλιπέδου Αλίμου, έκτασης 19 στρεμμάτων, που έχει παραχωρηθεί στο Δήμο Αλίμου από την ΕΤΑ (πρώην ΕΟΤ) με βάση τις αποφάσεις με αριθμούς 123/2003 και 57/2004, ή με οποιεσδήποτε άλλες μεταγενέστερες αυτής, όπως αυτή εμφαίνεται με το στοιχείο Β στο από 18-7-2012 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παραλίας Αλίμου, που έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αλίμου.
5. Ο κοινόχρηστος χώρος στο Λόφο Πανί Αλίμου του Ο.Τ. με στοιχεία Γ.570, εξαιρουμένων των χώρων των παιδικών χαρών και των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων εντός αυτού, όπως εμφαίνονται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
6. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2 εντός του Ο.Τ 313 επί των οδών Ρήγα Φεραίου και Πηνελόπης Δέλτα, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
7. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2 εντός του Ο.Τ 527, που περικλείεται από τις οδούς Καβάφη – Λειβαδίτη – Λ. Αλίμου, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
8. Ο κοινόχρηστος χώρος έκτασης 20 μ2, που περικλείεται από τις οδούς Εθνικής Αντιστάσεως (Θράκης) – Τραχώνων – Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως εμφαίνεται στο σχετικό διάγραμμα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου.
9. Το δικαίωμα χρήσης των κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη διαφήμιση, όπως αυτές έχουν καθοριστεί μέχρι σήμερα, ή θα καθορίζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου φορέα, σύμφωνα με τις κείμενες ισχύουσες διατάξεις.
ΙΙΙ. Διαχείριση και λειτουργία του δημοτικού θερινού σινεμά Αλίμου, που λειτουργεί στην παραλία Αλίμου από την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
Με την υπ΄αριθμ. 54/ 6-7-2016 απόφαση του ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε η διαχείριση και η λειτουργία του δημοτικού θερινού σινεμά Αλίμου, που λειτουργεί στην παραλία Αλίμου θα γίνεται από την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
Γ. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στο έργο της καθαριότητας, οδοκαθαρισμού και καλλωπισμού του συνόλου των εν γένει κοινοχρήστων – υπαίθριων χώρων (πάρκα, χώροι στάθμευσης, ακτές, κλπ.) και συγκεκριμένων κοινωφελούς χρήσεως χώρων (δημόσιες τουαλέτες, κλπ.) του Δήμου Αλίμου, που έχουν παραχωρηθεί προς χρήση στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
Σκοπός του έργου είναι η αποτελεσματική προσφορά υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής προς τους μόνιμους και εποχιακούς κατοίκους του Δήμου, η φροντίδα για την δημόσια υγεία και η βελτίωση της αισθητικής εικόνας του Δήμου.
Δ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. Οι ως άνω κοινόχρηστοι χώροι, που έχουν παραχωρηθεί στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε υφίστανται φθορές από διάφορες αιτίες (βεβηλώσεις, επιθέσεις, κ.λ.π.), και να υφίσταται η υποχρέωση του άμεσου καθαρισμού αυτών. Εξαιτίας δε της οικονομικής κρίσης υπάρχουν περισσότερα κρούσματα, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της προστασίας της δημόσιας υγείας.
2. Το υπάρχον προσωπικό της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε αποτελείται μόνο από τέσσερις (4) υπαλλήλους από τον κλάδο ΑΜΕΑ. και δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος καθαριότητας.
3. Στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αλίμου οι υπηρετούντες υπάλληλοι, που είναι επιφορτισμένοι με τα καθήκοντα που τους επιβάλλει η υπηρεσία τους, δεν μπορούν να συνεισφέρουν σε θέματα καθαριότητας των εξωτερικών κοινόχρηστων- υπαίθριων χώρων.
4. Για να υπάρχει επαρκής καθαριότητα των ανωτέρω χώρων είναι απαραίτητη η πρόσληψη τουλάχιστον τριών (3) ατόμων, γεγονός που δεν είναι εφικτό, αφενός λόγω της οικονομικής κρίσης και αφετέρου λόγω της νομοθετικής απαγόρευσης των προσλήψεων.
Προκύπτει λοιπόν αδιαμφισβήτητα η ανάγκη της καθαριότητας των προαναφερόμενων χώρων από μία ανεξάρτητη και οργανωμένη επιχείρηση, καθώς το κόστος για την ανάθεση της υπηρεσίας αυτής θα είναι αδιαμφισβήτητα πολύ μικρότερο.
Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ- ΠΡΟΤΑΣΗ
1. Επειδή στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε απασχολούνται ελάχιστοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Δήμο Αλίμου δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των ανωτέρω χώρων, καθίσταται επιβεβλημένη η ανάθεση της καθαριότητας για ένα (1) χρόνο σε ιδιωτική επιχείρηση.
Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η προστασία των χώρων αυτών, με απώτερο αποτέλεσμα την εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας της υγιεινής των δημοτών.
2. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να ληφθούν τους καλοκαιρινούς μήνες για την καθαριότητα του παραλιακού μετώπου, στο οποίο λειτουργεί το θερινό σινεμά του Δήμου Αλίμου, που διαχειρίζεται η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, του υπαίθριου θεάτρου της παραλίας, του υπαίθριου θεάτρου και του περιβάλλοντα χώρου στο Λόφο Πανί, όπου διοργανώνονται πολλές συναυλίες, θεατρικά δρώμενα, κλπ. κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών, αλλά και σε άλλα διαστήματα, όπως απόκριες, κλπ.
3. Είναι προφανές ότι το συνολικό όφελος είναι σημαντικό, δεδομένου ότι θα προασπισθεί η δημόσια υγιεινή των δημοτών και των επισκεπτών.
ΣΤ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ
1. Η εξασφάλιση της υγιεινής όλων των δημοτικών εγκαταστάσεων, των χώρων και του εξοπλισμού αυτών. Οι παραπάνω υπηρεσίες καθαριότητας και ασφάλειας θα υλοποιούνται από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και κατάλληλες μεθόδους για όλο το χρονικό διάστημα του έτους.
2. Η αποτροπή κινδύνων πυρκαγιών από εύφλεκτα απορρίμματα, κλαδιά δένδρων και χαμηλή βλάστηση.
Ζ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αναλυτικά το είδος των εργασιών που προβλέπονται για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αφορούν :
* τον χειρωνακτικό καθαρισμό και αποψίλωση (δια χειρός ή με χορτοκοπτικό) τωνοδοστρωμάτων, κρασπέδων, ρείθρων, πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, με την απασχόληση εργατών καθαριότητας (χρήση χειρωνακτικών εργαλείων όπως σκούπες, χειραμαξίδια, φαράσια, τσάπες, τσουγκράνες, φτυάρια, χορτοκοπτικό, λοιπός ειδικός εξοπλισμός, πλαστικοί σάκοι απορριμμάτων και όλα τα αναγκαία αναλώσιμα),
* τον χειρωνακτικό καθαρισμό από μικροαπορρίμματα των μη ενοικιαζόμενων ή χρησιμοποιούμενων από άλλες επιχειρήσεις, ή επισκέπτες τμημάτων των ακτών με τη χρήση εργαλείων (τσουγκράνα, απόχη, αναγκαία αναλώσιμα) [η εργασία αυτή θα παρέχεται μόνο το πρώτο εξάμηνο],
* την τακτική καθαριότητα και διατήρηση της υγιεινής στις δημοτικές κοινόχρηστες τουαλέτες όλων των κοινόχρηστων χώρων και των ακτών (πλύσιμο, απολύμανση, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων),
* την τακτική καθαριότητα και διατήρηση της υγιεινής στις δημοτικές κοινόχρηστες τουαλέτες όλων των υπαιθρίων χώρων του θερινού σινεμά στην παραλία Αλίμου και του ανοικτού θεάτρου στο Λόφο Πανί (πλύσιμο, απολύμανση, άδειασμα καλαθιών απορριμμάτων),
* το πλύσιμο, απολύμανση & βάψιμο των κάδων και καλαθιών απορριμμάτων (σε όλους τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς χώρους, στις ακτές και στις δημοτικές τουαλέτες των οικισμών), με υλικά του εργολάβου.
*το βάψιμο γίνεται σε όλους τους κάδους μία φορά το χρόνο, με ημερομηνία περατώσεως την 31 Δεκεμβρίου. Χρησιμοποιείται η υφιστάμενη απόχρωση και αναγράφονται τα αρχικά Δ.Α. ή Δήμος Αλίμου όπου απαιτείται.
* το πλύσιμο των κάδων απορριμμάτων θα γίνεται μια φορά το μήνα από Μάϊο έως Οκτώβριο και μία φορά κάθε δύο μήνες τον υπόλοιπο χρόνο, κατόπιν εγγράφου ειδοποιήσεως της εταιρείας προς τον Δήμο Αλίμου, για τον έλεγχο της εργασίας.
* οι κάδοι ανακύκλωσης θα πλένονται δύο φορές το χρόνο σε ημερομηνίες που θα συμφωνούνται με την υπηρεσία καθαριότητας,
* το άδειασμα και απαραίτητο καθάρισμα όλων των καλαθιών απορριμμάτων (ξύλινα και πλαστικά), μετά της αλλαγής σακούλας απορριμμάτων, που έχουν τοποθετηθεί από το δήμο,
* την επιμελή καθαριότητα του χώρου γύρω από τους κάδους απορριμμάτων (360 –1.100 λίτρων) του δήμου,
* την ευπρεπή διατήρηση των οδών, των πλατειών και εν γένει των κοινοχρήστων χώρων μέσω εργασιών αποψίλωσης, βοτανίσματος και ασβεστώματος καθ’ υπόδειξη του Δήμου,
* το πλύσιμο συγκεκριμένων χώρων, όπως είναι οι χώροι εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων κοινού. Το πλύσιμο στους χώρους θα γίνεται μετά το πέρας της λειτουργίας αυτών ενώ για τους υπόλοιπους χώρους κατόπιν υπόδειξης του Δήμου,
* την αφαίρεση αφισών και αυθαίρετων διαφημιστικών πινακίδων από στύλους ΔΕΗ, ΟΤΕ, δέντρα, κάδους, κλπ. Η παρεχόμενη εργασία θα είναι τακτική, καθώς και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία,
* την περισυλλογή των ψόφιων ζώων από κοινόχρηστους χώρους,
* τις έκτακτες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχημάτων, όπως καθαρισμό οδοστρώματος από λάδια, πετρέλαια κλπ. Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας,
* το άσπρισμα των κρασπεδορείθρων και δενδροστοιχιών με υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, με υλικά του εργολάβου
* την αυθημερόν απομάκρυνση των πλαστικών σάκων απορριμμάτων από τις παραπάνω αναφερόμενες εργασίες καθαριότητας, την μεταφορά τους και τηνεπιμελή και προσωρινή εναπόθεση τους στους πλησιέστερους δημοτικούς κάδους απορριμμάτων,
* τον χημικό καθαρισμό ή βάψιμο με χρώμα για καθαρισμό συνθημάτων από Δημοτικά κτίρια ή περιφράξεις αυτών με την υπόδειξη του Δήμου Αλίμου. Η προμήθεια του χρώματος είναι υποχρέωση του αναδόχου.
Η. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις και στους χώρους, που αναφέρονται ανωτέρω, από εξειδικευμένο προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευμένο, οι οποίοι θα έχουν νόμιμη άδεια εργασίας από το αρμόδιο Υπουργείο και θα είναι ασφαλισμένοι στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει η εταιρεία καθαριότητας να έχει την υποχρέωση συνεχούς ενημέρωσης προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για θέματα που σχετίζονται με:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο,
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας,
γ) Την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών.
Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας (είτε μηχανικός εξοπλισμός είτε χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. σκούπες, φτυάρια, τσάπες, φαράσια, χειραμαξίδια, χορτοκοπτικά, θαμνοκοπτικά, αναλώσιμα υλικά, κ.λ.π.), θα καλυφθεί από τον ανάδοχο της εργασίας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο
εξοπλισμό, ο οποίος πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, δηλαδή ομοιόμορφες, ολόσωμες, για όλο το προσωπικό, φόρμες εντόνου χρώματος, γιλέκο φωσφορίζον, επένδυση αδιάβροχη για τις άσχημες καιρικές συνθήκες, παπούτσια εργασίας, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι εργασίες καθαριότητας καλύπτουν συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την συμβατική έναρξή τους, καθημερινά για 4 ώρες εκτός Κυριακής.
Ο εργολάβος οφείλει να τηρήσει το πρόγραμμα όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω σχετικά με την συχνότητα των εκτελούμενων εργασιών όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε το τακτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα εργασιών μέχρι την Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας και εκτάκτως θα υποβάλλει και το πρόγραμμα κάθε ασυνήθιστης επέμβασης.
Μόνο κατόπιν της έγκρισης του Δήμου θα εκτελεί το πρόγραμμα καθαριότητας της εβδομάδας που ακολουθεί αλλά και το πρόγραμμα της έκτακτης επέμβασης.
Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές ανάγκες και να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές.
Τα αναλώσιμα που υποχρεούται να χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος αφορούν τις σακούλες απορριμμάτων (χρήση σε καλαθάκια, κλπ.), τα καρότσια συλλογής, τα εργαλεία για χειρωνακτική εργασία των εργατών (σκούπα, φαράσι, τσουγκράνα, μέτρα προστασίας, τσάπα, κλαδευτήρι, και ό,τι άλλο καταστεί αναγκαίο), κάθε είδους καθαριστικό σε είδη υγιεινής (χλωρίνη και άλλα καθαριστικά τουαλετών, και ό,τι άλλο καταστεί αναγκαίο).
Τα είδη απορρυπαντικών και απολυμαντικών θα τα προμηθεύεται ο εργολάβος με δική του δαπάνη και θα πληρούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που επιβάλλονται από τον Ε.Ο.Φ.
Θ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Με βάση τις ημέρες και ώρες εργασίας όπως αυτές καθορίζονται ανωτέρω και μετά και από σχετική έρευνα, το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας διαμορφώνεται ως εξής:

Στο κόστος, περιλαμβάνονται: α) Το κόστος μισθοδοσίας των εργαζομένων, β) Την πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, γ) Τις κρατήσεις και οι κάθε είδους φορολογικές επιβαρύνσεις υπέρ του δημοσίου ή άλλου φορέα, δ) Τον εξοπλισμό των εργατών καθαριότητας ( κατάλληλη ένδυση, υπόδηση, ε) Το αναλογικό κόστος της εποπτείας, της γραμματειακής υποστήριξης, στ) Το κόστος των αναλωσίμων και λοιπών λειτουργικών δαπανών της καθαριότητας, κ.λ.π.
Σχετικά με το κόστος καθαριότητας των υπαίθριων χώρων, που αφορούν κυρίως τη λειτουργία του θερινού σινεμά στην παραλία Αλίμου και τις εκδηλώσεις στο θέατρο του Λόφου Πανί, η διάρκεια σύμβασης θα έχει διάρκεια 6 μηνών, ( διάρκεια προετοιμασίας – χρόνος λειτουργίας ) και για διάστημα 30 εργάσιμων ημερών το μήνα. Η διάρκεια αυτή υπαγορεύεται από το χρονικό διάστημα των προγραμματισμένων εκδηλώσεων – θεαμάτων, που πραγματοποιούνται στους χώρους αυτούς, ήτοι : Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο κάθε έτους.
Οι αναφερόμενες τιμές διαμορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου και σε αντίστοιχα είδη.
Επίσης λήφθηκαν υπόψη τα ισχύοντα ποσά ημερομισθίων για τους εργάτες άνω των 25 ετών με μέση προϋπηρεσία από 3 έως 6 έτη.
Άλιμος, 20-10-2016

Η συντάξασα

Η Αν.Διευθύντρια
Τεχνικών Υπηρεσιών

Σωτηρία Μασούρη

Πολιτικός Μηχανικός

Comments are now closed for this article.