Η Δημοτική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» συστάθηκε με την υπ΄αριθμ. 445/ 2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, σε συνδυασμό με το υπ΄αριθμ. 1904/ 2010  συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιά Ευδοξίας Δουδωνή, που επαναλήφθηκε ορθά με το υπ΄αριθμ. 1927/ 2010 συμβόλαιο της ίδιας συμβολαιογράφου, το καταστατικό της οποίας καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών – Πειραιά – Νομαρχία Αθήνας – Νότιος Τομέας, πήρε αριθμό μητρώου  (Α.Μ.Α.Ε ) : 70418/01ΝΤ/Β/10/225, εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ.πρωτ. 15414/ 21-12-2010 απόφαση του Διευθυντή της Νομαρχίας Αθηνών Αντώνιου Γιαννακόπουλου και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ – ΕΠΕ αρ.φύλ. 14323/ 21-12-2010.

Η εταιρεία έχει τη νομική μορφή  της ανώνυμης μονομετοχικής εταιρείας του άρθρου 266 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), καθόσον ο Δήμος Αλίμου είναι ο μοναδικός μέτοχος αυτής και κατέχει το 100% του κ ε φ α λ α ί ο υ   της.

Σαν μονομετοχική ανώνυμη δημοτική εταιρεία έχει αποκλειστικό μέτοχο το Δήμο Αλίμου, το Δημοτικό Συμβούλιο του οποίου ορίζει τους αντιπροσώπους του στη Γ.Σ των μετόχων και τον αριθμό των μετοχών, που θα αντιπροσωπεύει ο καθένας, σύμφωνα με το εδ. Β΄της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 2190/1920.

adipalae-logo-el