Η Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε. παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • H αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των συνδεδεμένων με το Δήμο Αλίμου φορέων με οποιοδήποτε δόκιμο τρόπο, συμβατό με τους όρους της ανάθεσης, με στόχο την παραγωγή εσόδων, την δημιουργία απασχόλησης και τη συμβολή στην ορθολογική και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.
 • Η με κάθε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, όπως γηπέδων, πεζοδρομίων, αιγιαλού και παραλιών, καθώς και χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης (πάρκινγκ).
 • Η διαχείριση των παραλίων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου και ειδικότερα η οργάνωση και εκμετάλλευση των παραλιών του Δήμου (υπηρεσία εκμίσθωσης ξαπλώστρων, ομπρελών, θαλασσίων μέσων αναψυχής κ.α.).
 • Η διαχείριση και εκμετάλλευση κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αλίμου, εντός των οποίων έχουν τοποθετηθεί διαφημιστικές πινακίδες.
 • Η εκμετάλλευση τροχήλατων αναψυκτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών στις παραλίες του Δήμου Αλίμου.
 • Η πραγματοποίηση υποδομών εξωραϊσμού και αναπλάσεως, η προμήθεια αγαθών, εξοπλισμού  και υπηρεσιών, που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων, στην βέλτιστη εκμετάλλευση των κοινόχρηστων χώρων και των ακινήτων του Δήμου Αλίμου, στη δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος ικανού να προσελκύσει τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους χρήστες των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Η παροχή υπηρεσιών κάθε μορφής εντός των κοινοχρήστων χώρων και των ακινήτων του Δήμου Αλίμου, με σκοπό την ανάπτυξη νέων υποδομών, την αναβάθμιση των υπαρχουσών.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.
 • Η προώθηση, στήριξη, συμμετοχή, εκμετάλλευση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων και έργων ανάπτυξης πολιτισμού, με σκοπό την εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Ενδεικτικά  αναφέρονται : η προώθηση προγραμμάτων και δράσεων που σχετίζονται με τις τέχνες, τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, το χορό, η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικού κινηματογράφου, θεάτρου, ωδείου και πνευματικών κέντρων,  η εκμίσθωση αυτών, η διαχείριση των εσόδων από τη διαφήμιση, τις χορηγίες και τις δωρεές,  που σχετίζονται με τις ανωτέρω πολιτιστικές εκδηλώσεις.
 • Η σύμπραξη στην ίδρυση επιχειρήσεων, που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς ως άνω σκοπούς, η συμμετοχή σε ομοειδείς ή συναφείς ημεδαπές ή αλλοδαπές επιχειρήσεις πάσης νομικής μορφής και παντός οικονομικού τύπου, η εξαγορά ή απορρόφηση επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται με όμοιο, ή παρεμφερές αντικείμενο
 • Η ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών για την αξιοποίηση, διοίκηση και εκμετάλλευση φυσικών πόρων και των εγκαταστάσεών τους στην ακίνητη περιουσία του Δήμου.
 • Η ανάπτυξη εμπορικών, συμβουλευτικών και συναφών δραστηριοτήτων, σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρονται : η  περιβαλλοντική αγωγή, η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής, η χωροθέτηση, η συντήρηση εξοπλισμού, κ.λ.π., σε χώρους ελεγχόμενης ή μη στάθμευσης, η εξοικονόμηση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, κ.ά, η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, διαχείρισης, λειτουργίας (facilities management), φύλαξης, ασφάλειας των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων (αθλητικών και πολιτιστικών χώρων, κ.λπ.), με σκοπό την επίτευξη αποδοτικής και αποτελεσματικής χρήσης αυτών.
 • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και η προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα της ενέργειας.
 • Ο σχεδιασμός προτύπων, προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την προβολή του Δήμου, με στόχο την αξιοποίηση της περιουσίας του.
 • Η συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών τόσο με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς φορείς και τις αναπτυξιακές εταιρείες, όσο και σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της χώρας και ευρύτερα της Ευρώπης.

adipalae-logo-el