ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ- ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 31 ΑΛΙΜΟΣ
ΤΗΛ. 210 9850311- 210 9850313 ΦΑΞ. 210 9850827

Άλιμος, 6-9-2017
Aρ. Πρωτ. 2110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-
ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. ΦΟΡΕΑΣ : Ανώνυμη Δημοτική Εταιρεία με την επωνυμία : «Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία » και το διακριτικό τίτλο : « ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε », που εδρεύει στον Άλιμο (Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου 12, 3ος όροφος, Τ.Κ 174 55, τηλ. 210 9850311 – 210 9850313, Fax: 210 9850827, e-mail : info@adipalae.gr / adipalae@gmail.com).

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Προφορικός δημόσιος διαγωνισμός.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ : Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε λαμβάνοντας υπόψη :

α) Τις υπ΄αριθμ. 445/2009, 284/2011, 323/2015 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, με τις οποίες παραχωρήθηκαν στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ανάμεσα σε άλλα και το δικαίωμα χρήσεως και εκμετάλλευσης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αλίμου, οι οποίες ελέγχθηκαν από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κρίθηκαν νόμιμες με τις υπ΄αριθμ. 16648/ 9600/ 10-5-2010, 45771/42599/ 12-1-2012 και 96545/ 51920/ 22-1-2016 αποφάσεις του αντίστοιχα και

β) Την υπ΄αριθμ. 165/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος Αλίμου παραχώρησε στην ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ το δικαίωμα χρήσεως για αόριστο χρονικό διάστημα το Δημόσιο ακίνητο ΒΚ 2035 στο ΟΤ 433, επί της Λ. Βουλιαγμένης 538 Α, που μνημονεύεται στην υπ΄αριθμ.5/17.02.2000/Δ11 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, όπως αυτό εμφαίνεται με το στοιχείο Β στο από 24-04-2017 τοπογραφικό διάγραμμα της αποτύπωσης των κοινοχρήστων χώρων (δημόσια ακίνητα), περιοχής «Εφοριακών», το οποίο είναι χαρακτηρισμένο κοινόχρηστος χώρος με το από 4.10.1952 Β.Δ. (ΦΕΚ 288Α/8.10.1952).

γ) Την υπ΄αριθμ. 64/ 18-5-2017 απόφασή του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ ΑΕ, με την οποία έγινε δεκτή η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου.

δ) Την από 10-5-2017 έκθεση – μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλίμου , στην οποία βεβαιώνεται ότι στο προαναφερόμενο ακίνητο θα πραγματοποιηθούν διαμορφώσεις. Ειδικότερα σε αυτή αναφέρονται τα ακόλουθα :

Ο κοινόχρηστος χώρος, στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι διαμορφώσεις βρίσκεται στη Λ. Βουλιαγμένης 538 Α του Δήμου Αλίμου και είναι 760,95 μ2. Το υπόψη τμήμα συνορεύει : βόρεια με δομημένο οικόπεδο, ανατολικά έχει πρόσωπο 27.53 μ. επί της Λ.Βουλιαγμένης 538Α , νότια συνορεύει με δομημένο οικόπεδο, δυτικά έχει πρόσωπο 10,16 μ. επί της οδού Κουμουνδούρου.
Οι διαμορφώσεις που θα κατασκευαστούν προορίζονται για φύτευση ανθέων και φυτών.
Στην είσοδο του οικοπέδου θα κατασκευαστεί μια ασκεπής ξύλινη πέργκολα ύψους 2,80μ. και 3,40μ. για τη στήριξη φυτών, η πλακόστρωση στον χώρο κάτω από την πέργκολα θα γίνει με πλάκες πεζοδρομίου. Στις διαμορφώσεις περιλαμβάνεται κατασκευή πεζουλιών για φύτευση φυτών και λουλουδιών για τη δημιουργία παρτεριών. Οι τοίχοι αντιστήριξης των παρτεριών θα κατασκευαστούν από κορμούς δένδρων. Οι διάδρομοι κίνησης ανάμεσα στα πεζούλια θα γίνουν με πατημένο χώμα. Λόγω της υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου θα χρειαστεί να κατασκευαστούν σκάλες, οι οποίες θα γίνουν από οπλισμένο σκυρόδεμα με πέτρινη επένδυση από πλάκες Καρύστου. Στο κάτω μέρος του οικοπέδου θα τοποθετηθεί μία ασκεπής ξύλινη πέργκολα με διαστάσεις 5,00μ. Χ 4,80μ. Χ 2,50μ. η πλακόστρωση κάτω από την πέργκολα θα γίνει με πλάκες Καρύστου.
Ο φωτισμός του χώρου θα γίνει με απλίκες φωτιστικά φαναράκια στις πέργκολες και φωτιστικά φαναράκια δαπέδου ύψους 1,00 μ. στον ακάλυπτο χώρο.

ε) Το υπ΄αριθμ. 12 Πρακτικό του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής κατά την υπ΄αριθμ. 12 Συνεδρίαση αυτού στις 30-6-2017, με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μελέτη για τη διαμόρφωση του εν λόγω χώρου.

στ) Την υπ΄αριθμ. 65/22-6-2017 απόφαση του ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκμίσθωση του ανωτέρω κοινοχρήστου χώρου και ορίστηκε η τιμή της πρώτης προσφοράς.

Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του κοινόχρηστου χώρου, που βρίσκεται στη Λ. Βουλιαγμένης 538 Α του Δήμου Αλίμου, επιφάνειας 760,95 μ2, που συνορεύει : βόρεια με δομημένο οικόπεδο, ανατολικά έχει πρόσωπο 27.53 μ. επί της Λ.Βουλιαγμένης 538Α , νότια συνορεύει με δομημένο οικόπεδο, δυτικά έχει πρόσωπο 10,16 μ. επί της οδού Κουμουνδούρου, εντός του οποίου θα γίνουν διαμορφώσεις, με δαπάνες του πλειοδότη, που προορίζονται για φύτευση ανθέων και φυτών.
Στην είσοδο του χώρου θα κατασκευαστεί μια ασκεπής ξύλινη πέργκολα ύψους 2,80μ. και 3,40μ. για τη στήριξη φυτών, η πλακόστρωση στον χώρο κάτω από την πέργκολα θα γίνει με πλάκες πεζοδρομίου. Στις διαμορφώσεις περιλαμβάνεται κατασκευή πεζουλιών για φύτευση φυτών και λουλουδιών για τη δημιουργία παρτεριών. Οι τοίχοι αντιστήριξης των παρτεριών θα κατασκευαστούν από κορμούς δένδρων. Οι διάδρομοι κίνησης ανάμεσα στα πεζούλια θα γίνουν με πατημένο χώμα. Λόγω της υψομετρικής διαφοράς του οικοπέδου θα χρειαστεί να κατασκευαστούν σκάλες, οι οποίες θα γίνουν από οπλισμένο σκυρόδεμα με πέτρινη επένδυση από πλάκες Καρύστου. Στο κάτω μέρος του οικοπέδου θα τοποθετηθεί μία ασκεπής ξύλινη πέργκολα με διαστάσεις 5,00μ. Χ 4,80μ. Χ 2,50μ. η πλακόστρωση κάτω από την πέργκολα θα γίνει με πλάκες Καρύστου.
Ο φωτισμός του χώρου θα γίνει με απλίκες φωτιστικά φαναράκια στις πέργκολες και φωτιστικά φαναράκια δαπέδου ύψους 1,00 μ. στον ακάλυπτο χώρο.
4. ΧΡΟΝΟΣ – ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ : Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν, προκειμένου να ανακοινώσουν δημόσια και προφορικά την προσφορά τους, για την δημοπρασία, που θα διεξαχθεί την Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 14: 00΄ στην έδρα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

5. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ : H εκμίσθωση διέπεται βασικά από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, Ν.2190/1920, του Π.Δ 270/ 1981, του Αστικού Κώδικα, όπως αυτοί ισχύουν σήμερα.

6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ : Η θέση του κοινοχρήστου χώρου, εντός του οποίου θα διαμορφωθεί με δαπάνες του πλειοδότη χώρος φύτευσης ανθέων – φυτών και πώλησης αυτών, εμφαίνεται στο σχεδιάγραμμα, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

7. ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς για τη μίσθωση ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) μηνιαίως, το οποίο ορίστηκε από το ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε κατά την υπ΄αριθμ. 65/ 2017 συνεδρίασή του, κατ΄ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 186 Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.
Το ποσό αυτό θα αποτελεί και το κατώτατο όριο του μισθώματος που θα συμφωνηθεί.

8. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν μέχρι την Παρασκευή 22-9-2017 και ώρα 10:00 ΄π.μ:
α) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας, ή επωνυμίας (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο), στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας (τηλέφωνα και FAX) ταχυδρομική, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail),
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβαν γνώση του μίσθιου χώρου και των όρων της διακήρυξης,
γ) Εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €). Η εγγύηση περιβάλλεται τον τύπο του γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή τον τύπο της εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας, υπέρ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Τα γραμμάτια του Ταμείου Παρακαταθηκών, οι εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται στους διαγωνιζομένους, μετά από 15 ημέρες από την κατακύρωση της δημοπρασίας, ή την κήρυξη ως άκυρης αυτής, λόγω μη εγκρίσεως του αποτελέσματος από το Δ.Σ. Στον τελευταίο πλειοδότη υπέρ του οποίου κατακυρώθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας, η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής γίνεται με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Στην περίπτωση δε όμως που αυτός αρνείται και δεν προσέρχεται να υπογράψει τη σύμβαση, η εγγύηση αυτή καταπίπτει σε βάρος του και υπέρ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, όπως κατωτέρω αναφέρεται.
Στην εγγύηση θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη :

« Για συμμετοχή στη Δημοπρασία εκμίσθωσης του κοινόχρηστου χώρου επί της Λ. Βουλιαγμένης αρ. 538 Α του Δήμου Αλίμου, επιφάνειας 760,95 μ2, εντός του οποίου θα διαμορφωθεί με δαπάνες του πλειοδότη, χώρος φύτευσης ανθέων – φυτών και πώλησης αυτών ».

δ) Σύντομο σημείωμα, από το οποίο θα αποδεικνύεται η θέση του υποψηφίου στην αγορά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών, ήτοι του φυσικού προσώπου, ή του διαχειριστή της εταιρείας, το τυχόν δίκτυο συνεργατών – προμηθευτών του, καθώς επίσης και η δραστηριοποίηση αυτού στον χώρο της διαχείρισης ή εκμετάλλευσης παρεμφερών επιχειρήσεων.
Το εν λόγω σημείωμα θα συνοδεύεται από οποιοδήποτε έγγραφο θα αποδεικνύει την ενασχόληση και δραστηριότητα του υποψηφίου.
Τόσο το σημείωμα, όσο και τα υπόλοιπα έγγραφα ( δικαιολογητικά, κλπ), που θα επισυναφθούν σε αυτό, θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή του διαγωνισμού και το Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
ε) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν είναι άμεσοι ή έμμεσοι οφειλέτες του Δήμου Αλίμου ή της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, ότι δεν έχουν συμβληθεί με αυτούς, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, ότι δεν έχουν εμπλακεί με αυτούς σε οποιαδήποτε δικαστική διένεξη, για οποιονδήποτε λόγο.

Β. Οι ενδιαφερόμενοι για τη συμμετοχή στη δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσουν το αργότερο μέχρι την 22-9-2017 και ώρα 10:00΄π.μ τα εξής πιστοποιητικά εκδόσεως τελευταίου τριμήνου:

* 1. Περί μη οφειλών στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε και στο Δήμο Αλίμου, γεγονός που θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση του λογιστηρίου της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. Ειδικότερα η μη οφειλή προς το Δήμο Αλίμου θα αποδεικνύεται από την κατάθεση σχετικής αίτησης προς το Δήμο Αλίμου, η οποία θα συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, στην οποία θα βεβαιώνεται η μη οφειλή αυτού.
* 2. Φορολογική ενημερότητα
* 3. Ασφαλιστική ενημερότητα
* 4. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και πιστοποιητικό ότι δεν εκκρεμεί κατά αυτών αίτηση πτωχεύσεως από το Πρωτοδικείο της έδρας τους
* 5. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για διορισμό ή αντικατάσταση εκκαθαριστή ή συνεκκαθαριστή από το Πρωτοδικείο της έδρας τους.
* 6. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει κατατεθεί αίτηση για κατάσταση αναγκαστικής διαχείρισης από το Πρωτοδικείο της έδρας τους.
* 7 . Πιστοποιητικό ενημερότητας από το επιμελητήριό τους.
* 8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο τότε υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφα : α) προκειμένου για Α.Ε του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού, των ΦΕΚ στα οποία δημοσιεύτηκαν αυτές καθώς και το παρόν Δ.Σ της εταιρίας, επίσης πιστοποιητικό περί μη ανακλήσεως της άδειάς της από την αρμόδια Περιφέρεια της έδρας της, ή του ΓΕΜΗ, καθώς και πρακτικό του Δ.Σ, το οποίο θα παρέχει την εξουσιοδότηση στο μέλος αυτού, που θα εκπροσωπήσει την εταιρεία στη διαδικασία του προφορικού διαγωνισμού και στην κατάρτιση της συμβάσεως, β) προκειμένου για Ε.Π.Ε του καταστατικού και των τροποποιήσεων αυτού, των ΦΕΚ που δημοσιεύτηκαν και αυτό που δημοσιεύτηκαν τα στοιχεία του διαχειριστή της, επίσης πιστοποιητικό περί των μεταβολών του καταστατικού της εταιρίας από το Πρωτοδικείο της έδρας της, ή του ΓΕΜΗ, γ) προκειμένου για Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε αντίγραφο του εταιρικού συμφωνητικού και των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και πιστοποιητικό περί μεταβολών του καταστατικού της εταιρίας από το Πρωτοδικείο της έδρας τους ή του ΓΕΜΗ.
* 9. Πιστοποιητικά ποινικών μητρώων των μελών του Δ.Σ (για Α.Ε ) ή του ή των διαχειριστών ( για Ο.Ε, Ε.Ε, Ι.Κ.Ε, Ε.Π.Ε ), ή του ιδίου ( για ατομική επιχείρηση).
Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να περιέχονται σε ένα φάκελο με την ένδειξη : « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».
Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρμόδια Επιτροπή θα ανακοινώσει στους ενδιαφερόμενους αν η συμμετοχή τους στη δημοπρασία έγινε δεκτή, καθώς και τους λόγους του αποκλεισμού τους, αποστέλλοντας σε αυτούς ηλεκτρονικό μήνυμα ή τηλεομοιοτυπία.
9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ :

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια. Ο συμβατικός χρόνος αρχίζει με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως, η οποία θα υπογραφεί εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών μετά από την έγκριση της δημοπρασίας και την ανακήρυξη του πλειοδότη από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΗΠΑΛ, που θα συγκληθεί αμέσως μετά την ημερομηνία της τέλεσης της δημοπρασίας.
Μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ο μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη μίσθωση, χωρίς τη συναίνεση της εκμισθώτριας πριν την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των μέχρι τη λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που αυτομάτως γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.
Η διάρκεια της συμβάσεως θα μπορεί να ανανεωθεί εγγράφως μετά από συμφωνία των δύο μερών, εφόσον θα προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και θα κριθεί επωφελής για την εκμισθώτρια. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη της μίσθωσης μέχρι τη συμβατική της λήξη, η θέση και η επιφάνεια του ανωτέρω προς εκμετάλλευση κοινοχρήστου χώρου θα είναι αυτή που αναφέρεται ανωτέρω, εκτός αν επανακαθοριστεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου, ή του ΔΣ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε., οπότε θα τροποποιηθεί ο σχετικός όρος της σύμβασης.
Γίνεται μνεία ότι ο μισθωτής θα δικαιούται να χρησιμοποιεί μόνο τη συνολικά καθορισμένη επιφάνεια του χώρου, όπως αυτός απεικονίζεται στο σχεδιάγραμμα, που επισυνάπτεται στην παρούσα.

10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

α) Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως της μισθώσεως και δη της έγκαιρης και προσήκουσας καταβολής του μισθώματος, ο μισθωτής με την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00 € ) υπέρ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, που θα φέρει ως ημερομηνία λήξης την καθορισθείσα συμβατικά λήξη της μισθώσεως, ή να καταθέσει σε μετρητά το ίδιο ποσό. Σε περίπτωση δε συμβατικής παρατάσεως της διάρκειας της μισθώσεως, ως ημερομηνία λήξης της εγγυητικής επιστολής θα τεθεί η ημερομηνία λήξης της συμβατικής παρατάσεως της μισθώσεως.
Η εγγυητική αυτή επιστολή, ή η κατάθεση των μετρητών θα αντικαταστήσει την εγγύηση, που είχε χορηγηθεί για τη συμμετοχή στη δημοπρασία.
β) Το μίσθωμα που θα συμφωνηθεί θα παραμείνει σταθερό τα τέσσερα (4) πρώτα έτη της μισθώσεως και μετά θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο μέχρι τη λήξη της μισθώσεως με ποσοστό ίσο με το ποσοστό του τιμαρίθμου του κόστους ζωής, του προηγούμενου συμβατικού χρόνου. Η αύξηση δε αυτή επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου μισθώματος καθ΄όλη τη διάρκεια της μισθώσεως δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 3% ετησίως.
Στην περίπτωση, που η μίσθωση θα παραταθεί περαιτέρω το μίσθωμα και το ποσοστό αναπροσαρμογής αυτού θα καθοριστεί με νεότερη συμφωνία των μερών. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, άλλως η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε έχει δικαίωμα να κηρύξει το μισθωτή έκπτωτο με απλή κοινοποίηση δηλώσεώς της, να επωφεληθεί την εγγύηση που έχει καταθέσει ο μισθωτής, ως συμφωνημένη ποινική ρήτρα και αποζημίωση.
Ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή του μισθώματος και όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση μισθώσεως, ακόμα και αν δεν κάνει χρήση του μισθίου, η αδυναμία δε αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή.
Σε περίπτωση μη πλήρους εξοφλήσεως των υποχρεώσεων του μισθωτή, η εκμισθώτρια δικαιούται να παρακρατήσει τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις του μισθωτή.
γ) Ο μισθωτής υποχρεούται εκτός του παραπάνω μισθώματος και στην καταβολή οποιουδήποτε τέλους καθορίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως αυτό θα προσδιορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλίμου (δημοτικά τέλη, κλπ), καθώς επίσης και οποιασδήποτε δαπάνης για την κατανάλωση φωτισμού (ΔΕΗ), ύδατος (ΕΥΔΑΠ), που αφορά τη λειτουργία του χώρου, σύμφωνα με τις ενδείξεις των οικείων αυτόνομων μετρητών.

11. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

1. Ο μισθωτής υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαμορφώσει και να εγκαταστήσει εντός του μίσθιου χώρου όλα τα προαναφερόμενα, αμέσως με την υπογραφή του παρόντος, καθώς δε να φροντίσει και να προβεί στις επιβαλλόμενες ενέργειες, που θα συμβάλλουν στην καλαισθησία του χώρου και των εγκαταστάσεων αυτού.
Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος από την στιγμή που θα εγκατασταθεί στο μίσθιο να μεριμνά με δικά του έξοδα για τη συντήρηση και καθαριότητα του μίσθιου χώρου, όσο και του περιβάλλοντα αυτόν χώρου.
Ο μισθωτής οφείλει επίσης να φροντίζει για τη φύλαξη του χώρου σε 24 ωρη βάση.
Το κόστος των ανωτέρω ειδικότερων όρων, που αφορούν παρεπόμενες υποχρεώσεις του μισθωτή θα βαρύνει αποκλειστικά αυτόν ( μισθωτή).
Η πλημμελής εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών εκ μέρους του μισθωτή θα συνιστά παράβαση των όρων της σύμβασης μισθώσεως και θα παρέχει στην εκμισθώτρια δικαίωμα καταγγελίας και λύσης της μισθώσεως.
Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε συμβατικού όρου της μισθώσεως, θα καταπίπτει η καταβληθείσα εγγύηση υπέρ της εκμισθώτριας, λόγω συμφωνημένης ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως.
Ρητά συμφωνείται ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση ή τοποθέτηση κινητού γίνει στο μίσθιο, εμπεπηγμένη στο έδαφος, με τέτοιο τρόπο ώστε η απομάκρυνσή της να προκαλέσει ζημία ή φθορά θα παραμείνει μετά τη λήξη της μισθώσεως σε όφελος του μισθίου.
2. Σιωπηρή αναμίσθωση καθώς και υπομίσθωση του χώρου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Επιτρέπεται στο μισθωτή να συστήσει εταιρεία προσωπική ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, στην οποία αυτός θα έχει ελάχιστη συμμετοχή 51%. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής θα ευθύνεται εις ολόκληρο με την εταιρεία για τους όρους εκπλήρωσης της μίσθωσης, παράλληλα δε οφείλει να ενημερώσει άμεσα την εκμισθώτρια για τη σύσταση, ή την τροποποίηση της εταιρίας, κοινοποιώντας σε αυτή τα σχετικά έγγραφα.
Επιτρέπεται στο μισθωτή εφόσον είναι νομικό πρόσωπο και συγκεκριμένα ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε) να μεταβιβάζει οποτεδήποτε και ελεύθερα τα εταιρικά μερίδια σε ένα ή σε περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 επ. του Ν.4072/2012, καθώς και να μετατρέπει την εταιρεία σε άλλη εταιρική μορφή, σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4072/2012, όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν, ή θα τροποποιηθούν, ή θα αντικατασταθούν νόμιμα.

3. Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε δε θα φέρει καμία ευθύνη, ούτε μπορεί να θεμελιωθεί δικαίωμα για αποζημίωση ή μείωση του ενοικίου από μέρους του μισθωτή σε περίπτωση κατά την οποία θα απαγορευτεί με νόμο, ή με απόφαση άλλης αρχής, η χρήση του χώρου, για το σκοπό και τον χρόνο που εκμισθώθηκε, οπότε η σύμβαση θα λύνεται αζημίως. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής έχει δικαίωμα επιστροφής τυχόν προκαταβληθέντων μισθωμάτων.
Η σύμβαση μισθώσεως που θα υπογραφεί, θα ερμηνεύεται και θα εκτελείται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Α.Κ, καθόσον το μίσθιο βρίσκεται εντός κοινοχρήστου χώρου δεν θεωρείται επαγγελματική μίσθωση, σύμφωνα με το ισχύον Π.Δ 34/ 1995 και δεν προστατεύεται από το νόμο περί επαγγελματικών μισθώσεων, ή οποιονδήποτε άλλο νόμο αντικαταστήσει αυτόν.
4. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο, τον περιβάλλοντα αυτού χώρο σε καλή κατάσταση και η εμφάνιση αυτών να είναι γενικά ευπρεπής.
Υποχρεούται επίσης να προβεί με δικές του δαπάνες στις ανάλογες εργασίες, βάσει των όρων της προαναφερόμενης μελέτης, αλλά και όσων θα είναι απαραίτητες για την αισθητική αναβάθμιση του χώρου, ώστε να υπάρχει καλαισθησία και ομοιομορφία.
5. Ο μισθωτής υποχρεούται να διαθέτει τα άνθη- φυτά σε τιμές προσιτές για τους δημότες Αλίμου και γενικά για το καταναλωτικό κοινό.
Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το μίσθιο αποκλειστικά ως χώρο φύτευσης και διάθεσης ανθέων – φυτών, απαγορευμένης κάθε άλλης χρήσης αυτού, λαμβάνοντας με δική του ευθύνη όλες τις αναγκαίες άδειες από κάθε αρμόδια υπηρεσία, ώστε να είναι νόμιμη η λειτουργία της επιχείρησής του.
Σε περίπτωση δε που δεν καταστεί δυνατή η έκδοση της άδειας για την νόμιμη λειτουργία του χώρου η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε δεν φέρει καμία ευθύνη και η μίσθωση θα λύνεται αζημίως.
6. Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, για την οποία αυτός τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση, ούτε δε σε περίπτωση υπάρξεως οποιασδήποτε πολεοδομικής παράβασης, ή παράβασης υγειονομικού ενδιαφέροντος, ή άλλης παράβασης, υποχρεούται στην επιστροφή ή μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης, εκτός αν λόγω της ως άνω πραγματικής ή νομικής καταστάσεως καθίσταται αδύνατη, η εκμετάλλευση του μισθίου σύμφωνα με το σκοπό της εκμίσθωσης, οπότε η μίσθωση θα λύνεται αζημίως από της επελεύσεως της ως άνω καταστάσεως.
7. Ο μισθωτής θα έχει την ποινική και αστική ευθύνη, που θα προκύψει από τυχόν ατυχήματα στο χώρο που θα του παραχωρηθεί, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντα χώρου. Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες πολεοδομικές, αστυνομικές και υγειονομικές διατάξεις.
8. Ο μισθωτής, υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση. Οποιαδήποτε δε κατασκευή επί του κοινοχρήστου χώρου, ή εγκατάσταση κινητού θα προσθέσει ο μισθωτής, η οποία δεν θα είναι δυνατόν να αφαιρεθεί μετά τη λήξη της μισθώσεως, δίχως βλάβη του μισθίου, θα παραμένει προς όφελος της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
9. Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να εξοπλίσει το μίσθιο με όλα τα μέσα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης, όπως προβλέπει ο νόμος και να συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο πυρός, σεισμού, ή πλημμύρας του μισθίου υπέρ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, εντός μηνός από την παράδοση του μισθίου σε αυτόν, που θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και μέχρι την παράδοση του μισθίου. Το ανωτέρω ποσό θα αφορά αυτοτελώς τους ασφαλισμένους κινδύνους στο μίσθιο χώρο. Το ασφαλιστήριο αυτό υποχρεούται ο μισθωτής να κοινοποιήσει στην εκμισθώτρια εντός της ίδιας προθεσμίας.
10. Ο μισθωτής υποχρεούται να καταβάλλει ως εγγύηση ένα (1) μηνιαίο μίσθωμα με την υπογραφή της συμβάσεως. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί άτοκα στο μισθωτή με τη λήξη της μισθώσεως, μόνο στην περίπτωση που αυτός θα έχει εκπληρώσει πλήρως όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
11. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μίσθιου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.
12. Για κάθε παράβαση των όρων της μίσθωσης θα καταπίπτει η εγγύηση, η ποινική ρήτρα, που θα συμφωνηθεί και θα καταγγέλλεται η σύμβαση.

12. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

1. Η διαδικασία της δημοπρασίας είναι προφορική και δημόσια. Θα διεξαχθεί στην έδρα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε την 25-9-2017 και ώρα 14:00΄. Οι προσφορές των πλειοδοτών γράφονται στα πρακτικά κατά τη σειρά της εκφωνήσεως με το όνομα του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.
Κάθε δέσμευση σε σχέση με την επόμενη θα πρέπει να διαφέρει τουλάχιστον κατά το ποσό των πενήντα ευρώ ( 50,00 €).
Αν πλειοδοτεί κάποιος για λογαριασμό άλλου προσώπου, οφείλει να το δηλώσει προς την Επιτροπή της Δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας το νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφό του, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Αρχικά (πρώτο στάδιο) θα ελεγχθεί ο φάκελος των δικαιολογητικών και θα γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί αυθημερόν με τηλεομοιοτυπία (ΦΑΞ), ή ηλεκτρονικό μήνυμα ο πίνακας με τα ονόματα αυτών που αποκλείστηκαν, με αιτιολογημένη αναφορά του λόγου αποκλεισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μετά από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή τους, ήτοι μέχρι την Δευτέρα 25-9-2017 και ώρα 10:00΄θα μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά του εν λόγω πίνακα αποκλεισμού, η οποία θα απευθύνεται στην Επιτροπή, που έχει οριστεί από το Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για τη διενέργεια του διαγωνισμού και εδρεύει στην έδρα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις ανωτέρω ενστάσεις θα ανακοινωθεί στους ενδιαφερόμενους αυθημερόν την 25-9-2017 και ώρα 12:00 με ηλεκτρονικό μήνυμα, ή τηλεομοιοτυπία (ΦΑΞ).
Στη συνέχεια (δεύτερο στάδιο) θα κλιθούν οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων η συμμετοχή θα έχει γίνει δεκτή, να ανακοινώσουν προφορικά και δημόσια την προσφορά τους την 25-9-2017 και ώρα 14:00΄.
Διευκρινίζεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα έγκυρα δικαιολογητικά θα αποκλειστούν στο πρώτο στάδιο και δεν θα συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο.
Ως πλειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός, που θα προσφέρει το μεγαλύτερο μίσθωμα.

Ο τελευταίος αναδειχθησόμενος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, καθιστάμενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπεύθυνος με τον πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης, παραιτούμενος από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και της διζήσεως.
2. Η απόφαση της επιτροπής για αποκλεισμό ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, γιατί δεν πληρούσε τους όρους που προβλέπονταν από τη διακήρυξη, αναγράφεται στα πρακτικά.
3. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή, από τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή αυτού.
4. Οι ενδιαφερόμενοι εντός δύο (2) ημερών από την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από το Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, μπορούν να καταθέσουν ένσταση κατά του αποτελέσματος, ενώπιον της Επιτροπής, που έχει οριστεί από το Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για τη διενέργεια του διαγωνισμού και εδρεύει στην έδρα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τις ανωτέρω ενστάσεις θα ανακοινωθεί εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή αυτών με τηλεομοιοτυπία (ΦΑΞ).
5. Τα πρακτικά, στα οποία καταγράφεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ. της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
Σε περίπτωση που το Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ή οποιαδήποτε αρμόδια διοικητική, ή δικαστική αρχή αναβάλλει, ματαιώσει, ακυρώσει, ή δεν εγκρίνει για οποιοδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, ο κάθε συμμετέχων, αλλά και ο τελευταίος πλειοδότης δεν έχουν δικαίωμα αποζημιώσεως, ή άλλη αξίωση εκ του λόγου αυτού. Επίσης κανένα δικαίωμα αποζημίωσης δεν έχει ο πλειοδότης στην περίπτωση που καθυστερήσει η εγκατάστασή του στον μίσθιο χώρο, η οποία θα οφείλεται σε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα.
6. Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε (Δήμαρχο Αλίμου), αν δεν παρουσιασθεί σ’ αυτήν πλειοδότης.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται επίσης κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ στις εξής περιπτώσεις:

α) Όταν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας δεν εγκριθεί από το Δ.Σ αιτιολογημένα για λόγους, όπως ότι το μίσθωμα που επιτεύχθηκε είναι ασύμφορο, ή λόγω σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο απολύτως δικαιολογημένο, κλπ.
β) Όταν μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, καθώς και όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας απόφασης, δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό που κατακυρώθηκε επ’ ονόματί του, που μπορεί να μειωθεί με απόφαση της Επιτροπής.
Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη της επιτροπής, που θα αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακήρυξης και θα δημοσιευθεί όπως καθορίστηκε για την πρώτη δημοπρασία, εντός (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας και θα διεξαχθεί όπως ορίζεται για την πρώτη διακήρυξη.
7. Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της κοινοποιήσεως προς αυτόν της απόφασης περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, που θα ενεργηθεί με αποδεικτικό παραλαβής, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως.
Σε διαφορετική περίπτωση η εγγύηση που κατατέθηκε καταπίπτει υπέρ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του, με ανοχή και των δύο για την επί έλαττον διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη.
Από της λήξεως του δεκαημέρου προθεσμίας, η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.

13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, στο διαδίκτυο (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), με τοιχοκόλληση στο Δημοτικό Κατάστημα Αλίμου, στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε και σε μία (1) εφημερίδα ημερήσιας κυκλοφορίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ

Comments are now closed for this article.