ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ
ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Α.ΔΗ.Π.ΑΛ Α.Ε
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55
ΤΗΛ: 210 – 9850311, 210 – 9850313 FAX: 210 – 9850827
Άλιμος, 10-1-2017
Aρ. Πρωτ. 1725
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

Προς τον κ. o Ιωάννη Παγώνη του Παναγιώτη, κάτοικο Αλίμου, οδός Δάμωνος αρ. 33, κάτοχο του ΑΔΤ με αριθμό Ν 883994, εκδοθέντος από το Α.Τ. Θηβών, με ΑΦΜ 047751996, ΔΟΥ Π.Φαλήρου, ο οποίος ασκεί ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «CITHAERON SAN» (Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης ).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία :
«Αξιοποίηση Δημοτικής Περιουσίας Αλίμου Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο : «ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε» κ. Ανδρέας Κονδύλης, Δήμαρχος Αλίμου, σύμφωνα με το άρθρο 120 ΠΑΡ.3 Ν.4412/2016 και έχοντας λάβει υπόψη :

α) Τις διατάξεις των άρθρων του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).
β) Τις διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης).
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ τ. Α΄αρ.φύλ. 147/ 8-8-2016),
δ) Τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον Κ.Α.Ε με αριθμό 61.00.99 και τίτλο :λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδ.υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελευθ.επαγγελματία, του προϋπολογισμού εξόδων της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε του έτους 2017, σύμφωνα με τις οποίες το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσού.
ε) Την απόφαση του Δ.Σ της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε κατά την 61η συνεδρίασή του στις 9-1-2017, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, η αναγκαιότητα της υπηρεσίας και η δέσμευση της πίστωσης.
στ) Την από Ιανουαρίου 2017 έκθεση–μελέτη της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για τις υποστηρικτικές εργασίες παρακολούθησης και καταγραφής των μισθώσεων αυτής.

Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικής προσφοράς παροχή υποστηρικτικών εργασιών παρακολούθησης και καταγραφής των μισθώσεων της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε για το διάστημα από 12-1-2017 έως 31-12-2017 και καλεί τον o Ιωάννη Παγώνη του Παναγιώτη, κάτοικος Αλίμου, οδός Δάμωνος αρ. 33, κάτοχος του ΑΔΤ με αριθμό Ν 883994, εκδοθέντος από το Α.Τ. Θηβών, με ΑΦΜ 047751996, ΔΟΥ Π.Φαλήρου, ο οποίος ασκεί ατομική επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο «CITHAERON SAN» (Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης), να υποβάλλει μέχρι τη Δευτέρα 16-1-2017 προσφορά για την παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, που περιγράφονται καθ΄είδος και ενδεικτικό προϋπολογισμό στην από Ιανουαρίου 2017 τεχνική περιγραφή της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. Ειδικότερα :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα συνίστανται στα ακόλουθα:
Με δικά του μέσα και δική του ευθύνη θα καταγράφει την κατάσταση των μισθωμένων χώρων όλων των συμβάσεων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώνει την καλή τους κατάσταση και λειτουργία. Η καταγραφή – επιτήρηση θα πραγματοποιείται σε χρόνο και σειρά που ο ίδιος ο ανάδοχος θα επιλέγει.
Κάθε 10 ημέρες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας αναλυτική έκθεση των καταγεγραμμένων χώρων που επιτήρησε, σημειώνοντας παράλληλα τις όποιες αποκλίσεις της κατάστασής τους από την συμπεφωνημένη με τον μισθωτή, αλλά και από την ισχύουσα ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την χρήση του μισθίου χώρου (π.χ. διαφημίσεις σε στέγαστρα στάσεων αστικής συγκοινωνίας).
Προκειμένου για εσωτερικούς μίσθιους χώρους ο ανάδοχος θα ενημερώνει προηγουμένως για την επίσκεψή του τον μισθωτή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, ώστε να προκαθορίζεται από κοινού ο χρόνος αυτής.
Η έκθεση του αναδόχου θα αναφέρεται σε όλα τα μίσθια ανεξαιρέτως. Έκθεση με ελλείψεις ως προς το σύνολο των επιτηρούμενων χώρων – θα γίνεται δεκτή για λόγους που τεκμηριωμένα δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ή ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορούν να υποδείξουν στον ανάδοχο την καταγραφή συγκεκριμένων μίσθιων χώρων, τα οποία κρίνουν κατά περίπτωση ότι έχουν προτεραιότητα, ενημερώνοντάς τον τουλάχιστον 2 ημέρες πριν.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στην εταιρεία με την υπογραφή της σύμβασης, τα πλήρη στοιχεία του στελέχους ή των στελεχών, που ανήκουν στο δυναμικό του και θα ασχοληθούν με το έργο της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας και κατάστασης των μισθίων. Για κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως και πλήρως την εταιρεία. Τα στελέχη του πρέπει να έχουν γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη σύνταξη των εκθέσεων τους.
Οι απαιτούμενες μετακινήσεις για την εκτέλεση της εργασίας ανήκουν στην ευθύνη του αναδόχου και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο την ακριβή θέση που βρίσκονται οι μισθωμένοι χώροι, το είδος αυτών, την ειδική νομοθεσία που τους διέπει, εφόσον υπάρχει, το είδος της σύμβασης μίσθωσης και τους όρους αυτής, που αναφέρονται μόνον στην περιγραφή αυτών και την κατάσταση, στην οποία πρέπει να βρίσκονται. Επίσης υποχρεούται να συνεργάζεται με τον ανάδοχο για όποια διευκρίνιση ή διευκόλυνση χρειάζεται, προκειμένου να ασκήσει την εργασία του αποτελεσματικά και κυρίως με τη νομική σύμβουλο της εταιρείας, η οποία θα επεξεργάζεται κάθε φορά τυχόν αποκλίσεις από την καλή κατάσταση και χρήση των μισθίων και θα εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα ενέργειες, που αφορούν στην παραβίαση των συμβατικών όρων από τους μισθωτές. Εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο και κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε είναι δυνατό να επιτρέπεται στο δυναμικό του αναδόχου να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τον χώρο της έδρας της εταιρείας για την κατάρτιση των παραδοτέων εκθέσεων του.

Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν θα έχει καμία πρόσβαση σε αρχεία και έγγραφα της εταιρείας, ούτε σε προσωπικά δεδομένα, που είναι διαθέσιμα στους χώρους της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο προς τους τρίτους μισθωτές για την εκτέλεση της μίσθωσης και των συμβατικών της όρων.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκδίδει παραστατικό της παρεχόμενης υπηρεσίας, επιβαρυνόμενος με τον προβλεπόμενο ΦΠΑ και τις κρατήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα μαζί με τις παραδοτέες εκθέσεις του να εισηγείται προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, τυχόν βελτιώσεις ή παρεμβάσεις που κρίνει ότι μπορούν να βελτιώσουν ή να αποκαταστήσουν την κατάσταση των μίσθιων χώρων, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, την καλή τους κατάσταση και την ευπρεπή εικόνα τους.
Ο αριθμός των σημείων και χώρων (διαφόρων επιφανειών και κατασκευών) όπου βρίσκονται οι μισθωμένοι χώροι ανέρχεται σήμερα σε 128, εκ των οποίων οι 72 είναι στέγαστρα αστικής συγκοινωνίας, οι 48 είναι θέσεις κιγκλιδώματα στα ρείθρα πεζοδρομίων και οι 8 είναι θέσεις σε διαφορετικά ακίνητα.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να μεταβληθεί κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης, εφόσον προκύψει νέα σύμβαση μίσθωσης της εταιρείας, ή λήξει κάποια άλλη σύμβαση.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει αναπροσαρμογή του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.
Κατά τα ανωτέρω ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής εργασίας εκτιμάται ως ακολούθως:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η εν λόγω εργασία θα εκτελεσθεί καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους 2017 (12 μήνες) με απ’ ευθείας ανάθεση, κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Προέδρου, εφόσον το συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει το ύψος των 20.000 € πλέον Φ.Π.Α. (Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/ 8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Υπηρεσιών -Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), αναλογικά δε από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και το Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 του ν.4412/2016 ).

Παρακαλείται ο ως άνω στην προσφορά του να αναγράφει : 1) ότι έχει τη δυνατότητα να παρέχει άμεσα τις εν λόγω υπηρεσίες, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται, 2) ότι η διάρκεια ισχύος της προσφοράς θα είναι τουλάχιστον πέντε (5) μηνών.
Επίσης υποχρεούται να προσκομίσει : α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ( www.adipalae.gr), στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ :(https://diavgeia.gov.gr) και στο ΚΗΜΔΗΣ: ( http: www.eprocurement.gov.gr)

Για περισσότερες πληροφορίες η ενδιαφερόμενη μπορεί να απευθύνεται στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επισυνάπτεται η από Ιανουαρίου 2017 μελέτη της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ
MEΛΕΤΗ
Παροχής υποστηρικτικών εργασιών παρακολούθησης και καταγραφής των μισθώσεων της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε

Προϋπολογισμός : 18.200,00 € (χωρίς ΦΠΑ)

Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε έχει σε ισχύ σήμερα έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης κοινοχρήστων δημοτικών χώρων με τρίτους.
Ωστόσο στο προσωπικό, που απασχολείται στην ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε εντάσσονται μόνον στελέχη τα οποία έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
Α) μία δικηγόρος με σχέση έμμισθης εντολής
Β) 2 υπάλληλοι (ΑΜΕΑ) με ειδικότητα υπαλλήλων γραφείου
Η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας και διαχείρισης των μισθωμένων χώρων και της καταγραφής της ορθής τήρησης των όρων των συμβάσεων, κυρίως όσον αφορά την κατάσταση των χώρων και των μισθωμάτων που διαχειρίζεται η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, είναι θεμελιώδης για την προάσπιση των συμφερόντων της και για την προστασία της δημοτικής περιουσίας. Οι εργασίες αυτές δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα των απασχολούμενων υπαλλήλων και επιπλέον η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε δεν διαθέτει στον πάγιο εξοπλισμό της το απαιτούμενο όχημα για τις συχνές μετακινήσεις, που χρειάζονται για την εκτέλεση της εργασίας.
Εξαιτίας δε της διαρκούς ανάγκης της παρεχόμενης υπηρεσίας, η ΑΔΗΠΑΛ δεν μπορεί να εξασφαλίσει την έγκριση σύναψης ΣΜΕ (συμβάσεων μίσθωσης έργου) από τον κρατικό προγραμματισμό προσλήψεων, καθώς δεν πρόκειται για αποσπασματικό έργο, αλλά για θεμελιώδη εργασία, που συνδέεται με την καταστατική της λειτουργία και τους σκοπούς για τους οποίους έχει συσταθεί.
Η δε πρόσληψη μόνιμου προσωπικού δεν είναι εφικτή, λόγο αναστολής των προσλήψεων κατά την ισχύουσα νομοθεσία, όπως ορίζεται με την ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) με αριθμό 29/ 29-12-2016 ( ΦΕΚ 243/ 30-12-02016 τ. Α΄), με την οποία παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης της και έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 η ισχύς της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, περί αναστολής διορισμών και προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, καθώς και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ισχύει.
Ωστόσο όμως, ακόμη και εάν το θεσμικό πλαίσιο δεν ήταν απαγορευτικό, η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε. δεν έχει στην κατοχή της μεταφορικό μέσο, ώστε να χρησιμοποιείται για τις καθημερινές αυτοψίες των μισθωμένων χώρων, που έχουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά (στάσεις αστικής συγκοινωνίας, κοινόχρηστοι χώροι κ.α.).

Σήμερα οι συμβάσεις μίσθωσης που έχει η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, δεν μπορούν ως προς το φυσικό τους αντικείμενο να παρακολουθηθούν, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση των συμβατικών όρων της καλής διατήρησης των μισθίων χώρων, εξαιτίας του περιορισμένου προσωπικού της εταιρείας, αλλά και του γεγονότος ότι οι μισθωμένοι χώροι είναι διεσπαρμένοι σε όλη την επικράτεια του Δήμου Αλίμου. Η παρακολούθησή τους λοιπόν απαιτεί καθημερινή σχεδόν μετακίνηση.

Για τους ανωτέρω λόγους, κρίνεται σκόπιμο να προχωρήσει η εταιρεία στη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών σε ανάδοχο, που θα αναλάβει το έργο της παρακολούθησης της ορθής τήρησης των μισθώσεων και της κατάστασης των μισθωμάτων. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει ως εξής, όπως προκύπτει και από την σχετική τεχνική μελέτη :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Οι υποχρεώσεις του αναδόχου θα συνίστανται στα ακόλουθα:
Με δικά του μέσα και δική του ευθύνη θα καταγράφει την κατάσταση των μισθωμένων χώρων όλων των συμβάσεων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστώνει την καλή τους κατάσταση και λειτουργία. Η καταγραφή – επιτήρηση θα πραγματοποιείται σε χρόνο και σειρά που ο ίδιος ο ανάδοχος θα επιλέγει.
Κάθε 10 ημέρες ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας αναλυτική έκθεση των καταγεγραμμένων χώρων που επιτήρησε, σημειώνοντας παράλληλα τις όποιες αποκλίσεις της κατάστασής τους από την συμπεφωνημένη με τον μισθωτή, αλλά και από την ισχύουσα ειδικότερη νομοθεσία, που διέπει την χρήση του μισθίου χώρου (π.χ. διαφημίσεις σε στέγαστρα στάσεων αστικής συγκοινωνίας).
Προκειμένου για εσωτερικούς μίσθιους χώρους ο ανάδοχος θα ενημερώνει προηγουμένως για την επίσκεψή του τον μισθωτή και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, ώστε να προκαθορίζεται από κοινού ο χρόνος αυτής.
Η έκθεση του αναδόχου θα αναφέρεται σε όλα τα μίσθια ανεξαιρέτως. Έκθεση με ελλείψεις ως προς το σύνολο των επιτηρούμενων χώρων – θα γίνεται δεκτή για λόγους που τεκμηριωμένα δεν άπτονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε ή ο Πρόεδρος ή ο Διευθύνων Σύμβουλος θα μπορούν να υποδείξουν στον ανάδοχο την καταγραφή συγκεκριμένων μίσθιων χώρων, τα οποία κρίνουν κατά περίπτωση ότι έχουν προτεραιότητα, ενημερώνοντάς τον τουλάχιστον 2 ημέρες πριν.
Ο Ανάδοχος θα προσκομίσει στην εταιρεία με την υπογραφή της σύμβασης, τα πλήρη στοιχεία του στελέχους ή των στελεχών, που ανήκουν στο δυναμικό του και θα ασχοληθούν με το έργο της παρακολούθησης της ορθής λειτουργίας και κατάστασης των μισθίων. Για κάθε μεταβολή των προσώπων αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως και πλήρως την εταιρεία. Τα στελέχη του πρέπει να έχουν γραμματικές γνώσεις τουλάχιστον Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στη σύνταξη των εκθέσεων τους.
Οι απαιτούμενες μετακινήσεις για την εκτέλεση της εργασίας ανήκουν στην ευθύνη του αναδόχου και σε καμία περίπτωση δεν επιβαρύνουν με οποιονδήποτε τρόπο την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.

Η ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον ανάδοχο την ακριβή θέση που βρίσκονται οι μισθωμένοι χώροι, το είδος αυτών, την ειδική νομοθεσία που τους διέπει, εφόσον υπάρχει, το είδος της σύμβασης μίσθωσης και τους όρους αυτής, που αναφέρονται μόνον στην περιγραφή αυτών και την κατάσταση, στην οποία πρέπει να βρίσκονται. Επίσης υποχρεούται να συνεργάζεται με τον ανάδοχο για όποια διευκρίνιση ή διευκόλυνση χρειάζεται, προκειμένου να ασκήσει την εργασία του αποτελεσματικά και κυρίως με τη νομική σύμβουλο της εταιρείας, η οποία θα επεξεργάζεται κάθε φορά τυχόν αποκλίσεις από την καλή κατάσταση και χρήση των μισθίων και θα εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα ενέργειες, που αφορούν στην παραβίαση των συμβατικών όρων από τους μισθωτές. Εφόσον ζητηθεί από τον ανάδοχο και κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρόεδρο ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε είναι δυνατό να επιτρέπεται στο δυναμικό του αναδόχου να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τον χώρο της έδρας της εταιρείας για την κατάρτιση των παραδοτέων εκθέσεων του.

Ο Ανάδοχος σε καμία περίπτωση δεν θα έχει καμία πρόσβαση σε αρχεία και έγγραφα της εταιρείας, ούτε σε προσωπικά δεδομένα, που είναι διαθέσιμα στους χώρους της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε.
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο προς τους τρίτους μισθωτές για την εκτέλεση της μίσθωσης και των συμβατικών της όρων.
Ο Ανάδοχος έχει υποχρέωση να εκδίδει παραστατικό της παρεχόμενης υπηρεσίας, επιβαρυνόμενος με τον προβλεπόμενο ΦΠΑ και τις κρατήσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
Ο ανάδοχος έχει τη δυνατότητα μαζί με τις παραδοτέες εκθέσεις του να εισηγείται προς την ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε, τυχόν βελτιώσεις ή παρεμβάσεις που κρίνει ότι μπορούν να βελτιώσουν ή να αποκαταστήσουν την κατάσταση των μίσθιων χώρων, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, την καλή τους κατάσταση και την ευπρεπή εικόνα τους.
Ο αριθμός των σημείων και χώρων (διαφόρων επιφανειών και κατασκευών) όπου βρίσκονται οι μισθωμένοι χώροι ανέρχεται σήμερα σε 128, εκ των οποίων οι 72 είναι στέγαστρα αστικής συγκοινωνίας, οι 48 είναι θέσεις κιγκλιδωμάτων στα ρείθρα πεζοδρομίων και οι 8 είναι θέσεις σε διαφορετικά ακίνητα.
Ο αριθμός αυτός μπορεί να μεταβληθεί κατά το χρόνο ισχύος της σύμβασης, εφόσον προκύψει νέα σύμβαση μίσθωσης της εταιρείας, ή λήξει κάποια άλλη σύμβαση.
Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει αναπροσαρμογή του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου.

Η εν λόγω εργασία θα εκτελεσθεί καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους 2017 (12 μήνες) με απ’ ευθείας ανάθεση κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Προέδρου, εφόσον το συνολικό ποσόν δεν υπερβαίνει το ύψος των 20.000 € πλέον Φ.Π.Α. (Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/ 8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Υπηρεσιών -Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), αναλογικά δε από τις διατάξεις του Ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και το Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 του ν.4412/2016 ).

Κατά τα ανωτέρω ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής εργασίας εκτιμάται ως ακολούθως:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ιανουάριος 2017

Ο συντάξας υπάλληλος της ΑΔΗΠΑΛ Α.Ε
Γεώργιος Μπουμπούσης

Comments are now closed for this article.